Spis wszystkich numerów

Tom 9 (2019)

Dziewiąty tom rocznika „Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych”, wydany pod redakcją Macieja Marszała, Wołodymyra Burdina i Sylwii Wójtowicz, mieści jedenaście artykułów autorstwa pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Opublikowane w nim prace zostały napisane w języku polskim oraz ukraińskim, a traktują o wybranych aspektach historii Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, wybitnych postaciach z nim związanych, a także omawiają stan badań nad prawem polskim i ukraińskim oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie zabrakło również miejsca na głosy poświęcone bezpieczeństwu imprez masowych oraz przepisom prawa dotyczącym infrastruktury usługowej.

Tom 7 (2017)

Kolejny, siódmy tom "Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych" ukazuje się pod redakcją Macieja Marszała i Wołodymyra Burdina. Zawiera teksty pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, a także po jednym artykule uczonych z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorzy poruszają w nich różnorodne problemy z zakresu polskiego i ukraińskiego prawa (m.in. przemoc a kobiety w ujęciu feministycznym, historia polskiego sformalizowanego konstytucjonalizmu, ingerencja podmiotów pozasądowych w działalność sądów, obowiązek szkolny sześciolatka i jego codzienność jako wyzwanie edukacyjne, ochrona praw własności intelektualnej w zakresie wynalazków, wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym, historyczny rozwój korupcji na Ukrainie jako zjawisko antyspołeczne oraz jego masowość, Karta Polaka — próba niełatwej oceny). Są też teksty dotyczące zagadnień międzynarodowych, np. koordynacji polityki antykryzysowej w Unii Europejskiej, harmonizacji prawa ukraińskiego z systemem rynku wewnętrznego UE czy też kwestiom wystąpienia państwa członkowskiego z Unii Europejskiej na przykładzie Wielkiej Brytanii.

Tom 5 (2015)

Kolejny, piąty dwujęzyczny tom "Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych" zawiera teksty pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, poświęcone różnym zagadnieniom z zakresu prawa, m.in. uznaniu dowodów za niedopuszczalne w postępowaniu karnym, pojęciu i treści informacyjno-wspierającej dokumentacji oraz jej miejscu w systemie rejestracji kryminalistycznej, zobowiązaniom podatkowym i kryzysowi w teorii ekonomii. Znajdują się w nim także artykuły o Unii Europejskiej i perspektywach współpracy polsko-ukraińskiej. Są tu również prace o charakterze historycznym dotyczące: sądów kopnych, Kościoła prawosławnego na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej czy "kwestii uikraińskiej" w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego.

Tom 3 (2013)

W trzecim dwujęzycznym tomie „Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych” autorzy – pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego i Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie zamieścili teksty dotyczące różnorodnych zagadnień z zakresu relacji polsko-ukraińskich (np. arbitraż inwestycyjny w stosunkach polsko-ukraińskich, związki prawnicze Wrocławia ze Lwowem, Ukraina w myśli politycznej Jerzego Giedroycia). Są w nim też przedstawione liczne aktualne problemy prawnicze, dotyczące m.in. lokalnego prawa wyborczego, usług jako przedmiotu podatku od towarów i usług, aktów normatywno-prawnych. Tom zawiera również „Kronikę wydarzeń”, w której jest mowa między innymi o nadaniu prof. Bogusławowi Banaszakowi tytułu doktora honoris causa Kijowskiego Uniwersytetu Prawa.

Tom 1 (2010)

„Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” są owocem wspólnych spotkań naukowych pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie. Kiedy w styczniu 2007 r. na zaproszenie dziekana prof. Andrija Bojki wizytę we Lwowie złożył ówczesny dziekan WPAiE prof. Marek Bojarski, zadeklarowano zacieśnienie kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi i studentami obu uczelni. Koordynatorem do spraw tej współpracy został ze strony polskiej prof. Maciej Marszał. W następnym roku z rewizytą do Wrocławia przybyli przedstawiciele władz dziekańskich i profesorowie lwowskiej uczelni. Podczas pobytu zapoznali się z programem nauczania prawa na Uniwersytecie Wrocławskim i osiągnięciami naukowymi pracowników WPAiE. W czerwcu 2008 r. w czasie Dni Uniwersytetu Lwowskiego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii otwarto wystawę poświęconą lwowskim profesorom, którzy po II wojnie światowej stanowili kadrę wrocławskiej nauki prawa. W trakcie otwarcia ekspozycji została podpisana umowa o współpracy wydawniczej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem Iwana Franki, na podstawie której wydawane są wspólne „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze”. Redaktorem naczelnym czasopisma z polskiej strony został prof. Maciej Marszał, z ukraińskiej prof. Andrij Bojko, a w skład komitetu redakcyjnego weszli dziekani i rektorzy obu uczelni.