Spis wszystkich numerów

Tom 11 (2020)

Na niniejszy tom składają się artykuły naukowe z zakresu prawa ustrojowego, administracyjnego, karnego, historii prawa i doktryn polityczno-prawnych, jak i inne. W zbiorze publikują zarówno badacze polscy, jak i ukraińscy.

Tom 10 (2019)

Десятий випуск видання «Вроцлавсько-львівський юридичний збірник» під редакцією Володимира Бурдіна, Мачeя Маршала, Назарія Стецика та Сильвії Вуйтович містить чотирнадцять статей, що підготовлені представниками Факультету права, адміністрації та економіки Вроцлавського університету та юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, а також представником Академії Яна Вижиковського. Наукові праці опубліковані англійською, польською та українською мовами та присвячені історико-правовим питанням Польщі та України, життєдіяльності видатних правників, окремим проблемам цивільного та трудового права, права Європейського Союзу, а також функціонуванню окремих інститутів у пострадянському праві та Середній Азії.

Tom 9 (2018)

Dziewiąty tom rocznika „Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych”, wydany pod redakcją Macieja Marszała, Wołodymyra Burdina i Sylwii Wójtowicz, mieści jedenaście artykułów autorstwa pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Opublikowane w nim prace zostały napisane w języku polskim oraz ukraińskim, a traktują o wybranych aspektach historii Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, wybitnych postaciach z nim związanych, a także omawiają stan badań nad prawem polskim i ukraińskim oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie zabrakło również miejsca na głosy poświęcone bezpieczeństwu imprez masowych oraz przepisom prawa dotyczącym infrastruktury usługowej.

Tom 8 (2017)

Восьмий випуск видання «Вроцлавсько-львівський юридичний збірник» під редакцією Володимира Бурдіна, Мачeя Маршала, Оксани Панчак та Сильвії Вуйтович вміщує сімнадцять наукових праць, що підготовлені представниками Факультету права, адміністрації та економіки Вроцлавського університету та юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. В опублікованих англійською, польською та українською мовами наукових працях представлено результати дослідження актуальних історико-правових, галузевих та порівняльно-правовоих досліджень польського та українського права. Висвітлюються питання папських володінь в Італії (III–VI ст.), суб’єктів суверенної державної влади в Німеччині у ХХ ст., постаті Богдана Кістяківського і його доктрини правової держави, питання феміністичного підходу до права і статі, права на могилу, правового аргументування, договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, усунення від права на спадкування, диференціації кримінальної відповідальності за злочини проти власності, правові проблеми набору в муніципальні дошкільні та шкільні заклади освіти, функціонування ринку юридичних послуг, а також проблеми податкового права.

Tom 7 (2016)

Kolejny, siódmy tom "Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych" ukazuje się pod redakcją Macieja Marszała i Wołodymyra Burdina. Zawiera teksty pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, a także po jednym artykule uczonych z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorzy poruszają w nich różnorodne problemy z zakresu polskiego i ukraińskiego prawa (m.in. przemoc a kobiety w ujęciu feministycznym, historia polskiego sformalizowanego konstytucjonalizmu, ingerencja podmiotów pozasądowych w działalność sądów, obowiązek szkolny sześciolatka i jego codzienność jako wyzwanie edukacyjne, ochrona praw własności intelektualnej w zakresie wynalazków, wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym, historyczny rozwój korupcji na Ukrainie jako zjawisko antyspołeczne oraz jego masowość, Karta Polaka — próba niełatwej oceny). Są też teksty dotyczące zagadnień międzynarodowych, np. koordynacji polityki antykryzysowej w Unii Europejskiej, harmonizacji prawa ukraińskiego z systemem rynku wewnętrznego UE czy też kwestiom wystąpienia państwa członkowskiego z Unii Europejskiej na przykładzie Wielkiej Brytanii.

Tom 6 (2015)

Шостий випуск видання «Вроцлавсько-львівський юридичний збірник» під редакцією Андрій Бойка, Мачeя Маршала, Віталія Семківа та Сильвії Вуйтович містить шістнадцять наукових статей, що опубліковані вченими Факультету права, адміністрації та економіки Вроцлавського університету та юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У наукових статтях, поданих англійською, польською та українською мовами висвітлюються значимі історико-правові, теоретичні, галузеві та міждисциплінарні питання функціонування польського та українського права, права Європейського Союзу. Розглядаються проблеми діяльності українських сенаторів в Сенаті ІІ Польської Республіки, теоретичні питання загальнодозвільного типу правового регулювання, судового права, європейської моделі конституціоналізму. Підіймаються та розв’язуються галузеві питання права на доступ до публічної інформації, кримінальної відповідальності за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, суддівського розсуду в кримінальному провадженні, спору щодо сутності фонду, національної екологічної мережі, еластичності польського податкового законодавства, власних доходів органів місцевого самоврядування, а також окремі проблеми етики та маркетингового управління, визнання установчих документів юридичних осіб (їх об’єднань) недійсними. Також аналізуються проблеми функціонування Європейського Союзу, зокрема звільнення від державних трансферів, системи єдиного внутрішнього ринку, договору про асоціацію Європейського Союзу.

Tom 5 (2014)

Kolejny, piąty dwujęzyczny tom "Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych" zawiera teksty pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, poświęcone różnym zagadnieniom z zakresu prawa, m.in. uznaniu dowodów za niedopuszczalne w postępowaniu karnym, pojęciu i treści informacyjno-wspierającej dokumentacji oraz jej miejscu w systemie rejestracji kryminalistycznej, zobowiązaniom podatkowym i kryzysowi w teorii ekonomii. Znajdują się w nim także artykuły o Unii Europejskiej i perspektywach współpracy polsko-ukraińskiej. Są tu również prace o charakterze historycznym dotyczące: sądów kopnych, Kościoła prawosławnego na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej czy "kwestii uikraińskiej" w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego.

Tom 4 (2013)

Четвертий випуск видання «Вроцлавсько-львівський юридичний збірник» під редакцією Андрій Бойка, Мачeя Маршала, Віталія Семківа та Сильвії Вуйтович містить шістнадцять наукових статей, що опубліковані вченими Факультету права, адміністрації та економіки Вроцлавського університету та юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У поданих польською та українською мовами наукових працях представлено результати філософських, історичних, порівняльних, галузевих та міждисциплінарних досліджень польського та українського права. У збірнику з філософських позицій аналізується людська гідність у праві, висвітлюються постаті Євгена Олесницького та політичні погляди Єжи Ґєдройча про Литву. Окремі статті присвячені історичним питанням самоврядування в містах Гетьманщини та правового становища Греко-католицької церкви в Другій Речі Посполитій. Розв’язуються значимі проблеми конституційної моделі місцевої публічної влади, гнучкості податкового права, доступу до публічної інформації, публічного боргу місцевого самоврядування, законодавства про адміністративну процедуру, споживчого кредитування, проблеми соціального забезпечення та пенсійної реформи, проведення експертиз та археологічної спадщини.

Tom 3 (2012)

W trzecim dwujęzycznym tomie „Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych” autorzy – pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego i Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie zamieścili teksty dotyczące różnorodnych zagadnień z zakresu relacji polsko-ukraińskich (np. arbitraż inwestycyjny w stosunkach polsko-ukraińskich, związki prawnicze Wrocławia ze Lwowem, Ukraina w myśli politycznej Jerzego Giedroycia). Są w nim też przedstawione liczne aktualne problemy prawnicze, dotyczące m.in. lokalnego prawa wyborczego, usług jako przedmiotu podatku od towarów i usług, aktów normatywno-prawnych. Tom zawiera również „Kronikę wydarzeń”, w której jest mowa między innymi o nadaniu prof. Bogusławowi Banaszakowi tytułu doktora honoris causa Kijowskiego Uniwersytetu Prawa.

Tom 2 (2011)

Другий випуск видання «Вроцлавсько-львівський юридичний збірник» під редакцією Андрій Бойка, та Мачeя Маршала вміщує п’ятнадцять наукових праць, що опубліковані вченими Факультету права, адміністрації та економіки Вроцлавського університету та юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У наукових статтях польською та українською мовами висвітлюються актуальні питання історичних та галузевих досліджень польського та українського права. Окрему увагу присвячено поглядам Юзефа Пілсудького про Центрально-Східну Європу, Юліуша Мєрошевського на Україну, а також постаті українського правника Станіслава Дністрянського. Розглядаються історико-правові питання магдебурзького права, виборчого права, місцевого самоврядування в Галичині, викладання конституційного права у Львівському університеті. Аналізуються галузеві проблеми встановлення істини у кримінальних справах, адаптації законодавства до європейських стандартів, тимчасового арешту в кримінальному судочинстві, застосування поліграфу, конкуренції у трудових відносинах, а також взаємодію конституційних судів із Судом ЄС.

Tom 1 (2010)

„Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” są owocem wspólnych spotkań naukowych pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie. Kiedy w styczniu 2007 r. na zaproszenie dziekana prof. Andrija Bojki wizytę we Lwowie złożył ówczesny dziekan WPAiE prof. Marek Bojarski, zadeklarowano zacieśnienie kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi i studentami obu uczelni. Koordynatorem do spraw tej współpracy został ze strony polskiej prof. Maciej Marszał. W następnym roku z rewizytą do Wrocławia przybyli przedstawiciele władz dziekańskich i profesorowie lwowskiej uczelni. Podczas pobytu zapoznali się z programem nauczania prawa na Uniwersytecie Wrocławskim i osiągnięciami naukowymi pracowników WPAiE. W czerwcu 2008 r. w czasie Dni Uniwersytetu Lwowskiego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii otwarto wystawę poświęconą lwowskim profesorom, którzy po II wojnie światowej stanowili kadrę wrocławskiej nauki prawa. W trakcie otwarcia ekspozycji została podpisana umowa o współpracy wydawniczej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem Iwana Franki, na podstawie której wydawane są wspólne „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze”. Redaktorem naczelnym czasopisma z polskiej strony został prof. Maciej Marszał, z ukraińskiej prof. Andrij Bojko, a w skład komitetu redakcyjnego weszli dziekani i rektorzy obu uczelni.