Tom 164 (2017)

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
164, 2017, Strony 1 - 6
Pobierz artykuł PDF
Między tekstem a obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu encyklopedycznego „Leksikon Yumitologije, Bila jednom jedna zemlja. Titova Jugoslavija”
164, 2017, Strony 7 - 20
Pobierz artykuł PDF
Антропотопос «покоління»: антропологічний, соціо- культурний, естетичний зріз
164, 2017, Strony 21 - 32
Pobierz artykuł PDF
Rozkosze czeskiej awangardy. O fuzjach literatury, sztuki i filozofii na przykładach z twórczości Jindřicha Štyrskiego, Toyen, Vítězslava Nezvalai Františka Drtikola
164, 2017, Strony 33 - 41
Pobierz artykuł PDF
Образи транспортних засобів в американських романах про українських емігрантів
164, 2017, Strony 43 - 53
Pobierz artykuł PDF
Stereotypizacja obrazu Rosji i relacji polsko-rosyjskich w filmie „Fotograf”
164, 2017, Strony 55 - 64
Pobierz artykuł PDF
Исследование особенностей жеста в ранней поэзии Бориса Пастернака на примере книги стихов „Сестра моя — жизнь”
164, 2017, Strony 65 - 77
Pobierz artykuł PDF
Znaczenie obrazów symbolicznych w opowiadaniu „Nema povratka” Miodraga Bulatovicia
164, 2017, Strony 79 - 89
Pobierz artykuł PDF
Гуцульська діалектна лексика і фразеологія в українській художній мові: лексикографічне опрацювання
164, 2017, Strony 91 - 101
Pobierz artykuł PDF
Polisemia jako problem w rosyjsko-polskiej leksykografi i przekładowej
164, 2017, Strony 103 - 115
Pobierz artykuł PDF
Strony internetowe sklepów komputerowych jako źródło ukraińskiego słownictwa informatycznego
164, 2017, Strony 117 - 130
Pobierz artykuł PDF
Niegrzeczność jako sposób na realizację intencji komunikacyjnej nadawcy na przykładzie języka rosyjskiego
164, 2017, Strony 131 - 142
Pobierz artykuł PDF
Rossica w polskim dyskursie medialnym
164, 2017, Strony 143 - 152
Pobierz artykuł PDF
Слова з новими міжнародними компонентами в сучасній українській мові на прикладі слів із компонентом кібер-
164, 2017, Strony 153 - 160
Pobierz artykuł PDF
Лингвокультурологический анализ концепта «дружба» в рус- ском языке: паремиологический и ассоциативный аспекты
164, 2017, Strony 161 - 175
Pobierz artykuł PDF