Dla autorów

Ważne:

Od numeru 174 w cytowaniach oraz bibliografii załącznikowej obowiązywać będzie styl APA.

 

I. Informacje ogólne

 1. Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej teksty naukowe z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa słowiańskiego. Publikacja jest nieodpłatna. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.
 2. Przesłanie przez Autora tekstu do redakcji czasopisma jest równoznaczne:

  a) z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego    tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych, nie był wcześniej publikowany w całości lub części oraz nie został złożony w redakcji innego pisma;

  b) z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Slavica Wratislaviensia” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępniane jego egzemplarzy w Internecie.
 3. Teksty artykułów oraz recenzji przyjmowane są w językach słowiańskich oraz w języku angielskim.
 4. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 22 000 znaków ze spacjami, a objętość recenzji 10 000 znaków ze spacjami.
 5. Wskazówki szczegółowe, dotyczące przygotowania tekstu do publikacji znajdują się w punkcie II.
 6. Sposób przesłania pracy: artykuły należy przesyłać w wersji elektronicznej (dokument MS Word DOC/DOCX lub tekst sformatowany RTF) e-mailem na adres Redakcji: slavica.wr@uwr.edu.pl lub inny, wskazany przez członka Komitetu Redakcyjnego.
 7. W przesłanym tekście w lewym górnym rogu strony tytułowej należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko autora/autorów publikacji, afiliacja oraz numer ORCID (Open Research and Contributor ID).
 8. Na końcu tekstu należy umieścić:
  a) bibliografię sporządzoną w alfabecie łacińskim (transliterację znaków alfabetu cyrylickiego zob. tu: http://www.ushuaia.pl/transliterate/ wybierz: PN-ISO 9:2000);
  b) tytuł artykułu oraz jego streszczenie (800-1000 znaków) w języku angielskim oraz drugim języku słowiańskim (innym niż tekst artykułu); streszczenie powinno określać temat, cele oraz główne wnioski artykułu;
  c) pięć słów kluczowych (keywords) w języku angielskim i drugim języku słowiańskim (innym niż tekst artykułu);
  d) krótką notę o Autorze, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, zainteresowania naukowe, tytuły dwóch najważniejszych publikacji, adres elektroniczny oraz numer ORCID.
 9. O przyjęciu tekstu do wydania w czasopiśmie „Slavica Wratislaviensia” Autor zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 3 miesięcy.
 10. Artykuły są recenzowane poufnie i anonimowo (tzw. double-blind review). Lista recenzentów jest publikowana co roku na stronie internetowej czasopisma (http://swr.wuwr.pl) w zakładce „RECENZOWANIE”.
 11. Uwagi recenzyjne są przesyłane Autorowi, który zobowiązuje się do uwzględnienia zasugerowanych poprawek lub nadesłania uzasadnienia w wypadku ich nieuwzględnienia. Przy dwóch recenzjach negatywnych Redakcja odmawia przyjęcia tekstu do druku.
 12. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach poprawek redakcyjnych.
 13. Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty otrzymania tekstu do korekty. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.
 14. Przesyłając tekst, Autor wyraża zgodę na umieszczenie w internetowej bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) i innych bazach, z którymi współpracuje Wydawnictwo oprócz samego tekstu także podstawowych danych o artykule, m.in. jego streszczenia w języku angielskim wraz z danymi personalnymi Autora (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail) i słowami kluczowymi.
 15. Autor nie otrzymuje honorarium autorskiego za artykuły.
 16. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie 1 egzemplarz drukowany czasopisma „Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia”. Wszystkie udostępniane przez Wydawnictwo artykuły, w formacie PDF, znajdują się na stronie www.wuwr.pl.


II. Wskazówki szczegółowe

A)

 1. Edytor tekstu: Microsoft Word;
 2. Ustawienia strony:  wszystkie marginesy 2,5 cm dla strony A4;
 3. Tekst zasadniczy oraz tekst w przypisach wyjustowany;
 4. Tytuł artykułu: 14 pt Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza;
 5. Czcionka w tekście zasadniczym: 12 pt Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza;
 6. Czcionka w tekście przypisów: 10 pt Times New Roman, interlinia 1,0;
 7. Czcionka w cytatach dłuższych (powyżej trzech wersów) wyodrębnionych graficznie: 10 pt Times New Roman, interlinia 1, bez oznaczania cudzysłowem;
 8. Czcionka w cytatach krótszych, włączonych do tekstu zasadniczego: 12 Times New Roman, interlinia 1,5, oznaczenie cudzysłowem („”);
 9. Numery stron: w prawym dolnym rogu (cyfry arabskie);
 10. Przypisy dolne, numeracja ciągła (cyfry arabskie);
 11. Tytuły utworów, prac naukowych, rozdziałów, słowa i zwroty obcojęzyczne (oprócz cytatów) wyróżnione kursywą, np.: Казус Кукоцкого; Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku; femme fatale;
 12. Tytuły czasopism i gazet w cudzysłowie, np.: „Slavica Wratislaviensia”;
 13. Cytaty z utworów literackich w języku oryginału (wymóg ten dotyczy literatur słowiańskich), pozostałe cytaty w języku artykułu.
 14. Tytuły utworów nieprzełożonych na język danego artykułu – w języku oryginału;
 15. Po tytule utworu przełożonego na język danego artykułu należy podać w nawiasie tytuł oryginalny i rok publikacji, np. Przypadek doktora Kukockiego (Казус Кукоцкого, 2001);
 16. Imiona autorów występujące w tekście zasadniczym po raz pierwszy należy podać w pełnej wersji (inicjały imion należy stosować tylko w przypisach);
 17. Zastosowanie [...] – oznacza pominięcie przez autora artykułu fragmentu tekstu we wprowadzanym cytacie;
 18. Zastosowanie (...) – oznacza pominięcie przez cytowanego autora określonego fragmentu.

 

B) Styl przypisów w tekstach polskojęzycznych wg Polish Citation Style for Humanities and Social Science

Książka jednego autora:

 • U. Eco, Podziemni bogowie. Wybór szkiców, tłum. J. Ugniewska i P. Salwa, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2007.
 • Ibidem, s. 14.
 • U. Eco, Podziemni bogowie…, s. 20.

Artykuł lub rozdział w tomie zbiorowym:

 • O. Březina, Tajemnicze w sztuce, tłum. Z. Przesmycki, [w:] Moderniści o sztuce, oprac. E. Grabska, PWN, Warszawa 1971, s. 310.
 • E. Kraskowska, Czytelnik jako kobieta, [w:] Wiek kobiet w literaturze, red. J. Zacharska i M. Kochanowski, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2002, s. 15-31.

Artykuł w czasopiśmie o numeracji nieciągłej:

 • A. Legeżyńska, Bies na dnie butelki... Myśli i konteksty do relektury poematu Jerofiejewa, „Przegląd Rusycystyczny" 2012, nr 1-2, s. 114-115.

Artykuł w czasopiśmie o numeracji ciągłej:

 • M. Jakóbiec-Semkowowa, Świat kultury w poezji modernistów serbskich (Jovan Dučić, Milan Rakić, Aleksa Šantić), „Slavica Wratislaviensia" CIX, 2000, s. 66.

Materiały ze strony internetowej:

 • W. Bolecki, Modernizm w literaturze polskiej XX w. (Rekonesans), 2002, http://rcin.org.pl/Content/56011/WA248_70633_P-I-2524_bolecki-modernizm.pdf, [dostęp: 11.12.2012].

Skróty:

Ibidem – tamże

eadem – taż, ta sama (autorka)

idem – tenże, ten sam (autor)

iidem – ciż, ci sami (autorzy)

passim – wszędzie, w różnych miejscach

b.d. – bez daty (wydania)

b.m. – bez miejsca (wydania)

por. – porównaj

red. – redakcja

rozdz. – rozdział

zob. – zobacz

s. – strona

 

C) System przypisów w tekstach innych niż polskojęzyczne:

 1. Obowiązują zasady przedstawione w punkcie B.
 2. Skróty (t., s., red., przeł.) oraz inne oznaczenia stosowane w adresach bibliograficznych należy podawać w języku artykułu.