Artykuły:
Status sufiksów „-er-” i „-or-” w formach liczebnikowych w języku chorwackim
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 113 - 124
Pobierz artykuł PDF