Artykuły:
Chorwacki język standardowy dla językoznawców i  niejęzykoznawców: językowa i  stylistyczna specyfika tekstów naukowych
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 269 - 279
Pobierz artykuł PDF