Artykuły:
Метафоризация события в русской и чешской прессе
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 203 - 211
Pobierz artykuł PDF