• Некоторые особенности перевода мультипликационного фильма Маша и медведь на польский язык

Некоторые особенности перевода мультипликационного фильма Маша и медведь на польский язык

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.5
Natalya Didenko
Google Scholar Natalya Didenko
Publikacja:

Abstrakt

Some properties of the Polish translation of the animated film Masha and the Bear

The paper touches upon the issue of the translation into Polish of the animated film Masha and the Bear. As an audiovisual entity, the animations are characterised by polysemiotics. Therefore, four channels of information transfer were analysed: the verbal-acoustic channel, the verbal-visual channel, the acoustic-non-verbal channel and the visual-non-verbal channel. As a result of the study, it was shown that the animated film Masha and the Bear — as regards the visual-non-verbal and acoustic-non-verbal channels, can be characterised as highly reflecting the Russian culture. What was also observed was the transformation of the verbal-visual channel which — in translation — changes into the verbal-acoustic channel. This transformation resulted in the information excess noticed in translation. The verbal-acoustic channel is characterised, on the one hand, by the neutralisation of intertextual and Soviet elements and, on the other hand, by a low level of the naturalisation of the Polish translation.

 

 

Niektóre cechy przekładu filmu animowanego Masza i Niedźwiedź na język polski

Artykuł poświęcony jest tłumaczeniu filmu animowanego Masza i Niedźwiedź na język polski. Animacja, jako twór audiowizualny, charakteryzuje się polisemiotycznością. W związku z tym zostały zbadane cztery kanały przekazu informacji: werbalno-akustyczny, werbalno-wizualny, akustyczno-niewerbalny i wizualno-niewerbalny. Przeprowadzone badanie wykazało, że animacja Masza i Niedźwiedź na płaszczyźnie wizulano-niewerbalnej oraz akustyczno-niewerbalnej w wysokim stopniu cechuje się przynależnością do rosyjskiej kultury. Zaobserwowano transformację kanału werbalno-wizualnego, który w przekładzie zmienia się w kanał werbalno-akustyczny. To przekształcenie skutkowało nadmiarem informacji w tłumaczeniu. Kanał werbalno-akustyczny charakteryzuje się, z jednej strony, neutralizacją elementów intertekstualnych i radzieckich, z drugiej — małym stopniem naturalizacji przekładu, czyli spolszczenia.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.