• Синтагматические особенности функционирования русских экспрессивных языковых единиц на материале лексики с положительной эмоциональной оценкой

Синтагматические особенности функционирования русских экспрессивных языковых единиц на материале лексики с положительной эмоциональной оценкой

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.169.6
Andrey Zaynuldinov
Google Scholar Andrey Zaynuldinov
Publikacja:

Abstrakt

Syntagmatic features of the functioning of Russian expressive linguistic units on the basis of a vocabulary with a positive emotional evaluation

Proceeding from the opposition of the function of identification and the function of predication, it is advisable to consider the syntagmatic features of the use of a vocabulary with a positive emotional evaluation in the most typical positions of vocative and predicate.
As a result of the analysis of linguistic material, a conclusion has been made about the difference in the typology of lexical units expressing approval and admiration, which do not undergo semantic changes in the vocative position for the given words, the vocative position is not systemic, determining: орёл oriol eagle, соловей solovej nightingale, мастер master master, and the typologies of lexical units conveying an affectionate and friendly attitude that in the attitude ofthe expression communicates the properly-valued semantics in the eventual deactivation of the nominative components of the value the vocative position is systemic, basic: лапушка lapushka [little paw], ягодка jagodka [berry], сынок synok [little son], дружище druzhishe [friend, pal], etc..

 

 

Syntagmatyczne właściwości funkcjonowania rosyjskich ekspresyjnych jednostek językowych na materiale leksyki pozytywnie nacechowanej emocjonalnie

Przy wychodzeniu od opozycji funkcji identyfikacji i funkcji predykacji celowe jest rozpatrzenie syntagmatycznych właściwości użycia leksyki z pozytywną oceną emocjonalną w najbardziej typowych dla nich pozycjach zwracania się i predykatu.
W wyniku analizy materiału językowego został sformułowany wniosek o rozbieżności typologii jednostek językowych wyrażających akceptację i zachwyt, które w funkcji adresatywnej nie ulegają zmianom semantycznym dla danych wyrazów sytuacja zwrotu nie jest pozycją systemową, określającą: орел, соловей, мастер i typologii jednostek leksykalnych wyrażających serdeczny i przyjacielski stosunek, które w pozycji adresatywnej wyrażają znaczenie wartościujące przy jednoczesnej dezaktualizacji nominatywnych komponentów znaczeniowych pozycja zwracania się jest tu systemowa, fundamentalna: лапушка, ягодка, сынок, дружище itp..

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.