• Онтология смерти в рассказах Гайто Газданова

Онтология смерти в рассказах Гайто Газданова

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.167.26
Alfia Smirnova
Google Scholar Alfia Smirnova
Publikacja:

Abstrakt

Ontology of death in the stories of Gaito Gazdanov

The article analyzes the stories of Gaito Gazdanov A Tale of Three Failures, Transformation, Black Swans, Hawaiian Guitars, grouped by the author’s aesthetics of death. Ontology of Thanatos manifests itself in them in different ways: death is interpreted as an ordinary failure, as an event “natural” in unnatural conditions A Tale of Three Failures; as a phenomenon metaphysical, attractive and inaccessible to human understanding Transformation; as a conscious choice and cold calculation, which is aesthetized by the author Black Swans; as a gradual withdrawal from life and a tragic inevitability, confronting the vanity, pettiness and vulgarity of the surrounding life, which allows to reveal the existential nature of Gazdanov’s creativity Hawaiian Guitars.


Ontologia śmierci w opowiadaniach Gajto Gazdanowa

W artykule analizie poddano połączone autorską estetyką śmierci opowiadania Gajto Gazdanowa: Opowieść o trzech nieszczęściach, Przemiana, Czarne łabędzie oraz Gitary hawajskie. Ontologia Tanatosa przejawia się w nich na różne sposoby: śmierć interpretowana jest jako zwyczajne nieszczęście, wydarzenie „naturalne” w nienaturalnych warunkach Opowieść o trzech nieszczęściach; jako zjawisko metafizyczne, atrakcyjne i niedostępne dla ludzkiego zrozumienia Przeobrażenie; jako świadomy wybór i estetyzowane przez autora chłodne kalkulacje Czarne łabędzie; jako stopniowe odchodzenie od życia i tragiczna nieuchronność, przeciwstawione próżności, małostkowości i wulgarności otaczającego życia, co pozwala na odkrycie egzystencjalnego charakteru twórczości Gazdanowa Gitary hawajskie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.