• Интерпретация смерти в книге Мышкина дудочка Алексея Ремизова

Интерпретация смерти в книге Мышкина дудочка Алексея Ремизова

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.167.23
Zsuzsanna Kalafatics
Google Scholar Zsuzsanna Kalafatics
Publikacja:

Abstrakt

Interpreting death in the novel The Flute for Mice Myshkina dudochka by Aleksey Remizov

A well-known fact as it is, Aleksey Remizov composed his works triggered by autobiographical motives as short texts constituting various genres. In the montage produced, the former being observed as a creative principle, dream descriptions, narratives and obituary are arranged in a set. In The Flute for Mice, which is one of Remizov’s last novels, death appears on different levels on the level of the theme, motifs and genre. Mythological parallelisms being deciphered will contribute to outline the basic and persistent element of Remizov’s worldview: bodily death is seen as the transmutation of life/soul, furthermore the space of culture is not subordinated to the laws of time.


Interpretacja śmierci w powieści Мышкина дудочка Aleksieja Remizowa

Stworzone na emigracji autobiograficzne utwory Aleksieja Remizowa złożone są z odmiennych gatunkowo krótkich tekstów zestawionych na zasadzie montażu. Zaliczają się do nich opowiadanie-nekrolog, wspomnienie o zmarłym, lament, opis snów i widzeń, które znajdujemy w jednym z ostatnich dużych utworów Remizowa — powieści Мышкина дудочка. Śmierć przenika całą tkankę utworu: pojawia się na płaszczyźnie tematycznej, ideowej i gatunkowej. Przy interpretacji mitologicznych paraleli uwidaczniają się zasadnicze elementy światopoglądu Remizowa, dla któ­rego śmierć ciała stanowi jedynie przejście życia do innych form, a przestrzeń kultury nie podlega prawom czasu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.