• Смерть как событие повседневности в творчестве Алексея Ремизова и Василия Розанова

Смерть как событие повседневности в творчестве Алексея Ремизова и Василия Розанова

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.167.22
Elena Borisova-Yurkovskaya
Google Scholar Elena Borisova-Yurkovskaya
Publikacja:

Abstrakt

Death as an everyday event in the works of Aleksey Remizov and Vasily Rozanov

The paper addresses the topic of death in the works of Aleksey Remizov and Vasily Rozanov, the two iconic intellectuals of the early twentieth century in Russia. Based on the works of fiction, essays, articles and correspondence of two writers, study reveals and analyzes the similarities of their philosophical and aesthetics views. It shows how the phenomenon of death is depicted in everyday life and undergoes desacralization. It also includes polemic with the philosophical milieu of the epoch D. Merezhkovsky, P. Florensky and the literary tradition on the example of N. Gogol.


Śmierć jako wydarzenie codzienności w twórczości Aleksieja Remizowa i Wasilija Rozanowa

Artykuł przedstawia temat śmierci w pracach Aleksieja Remizowa i Wasilija Rozanowa — dwóch ikonicznych intelektualistów początku XX wieku. Na materiale utworów literatury pięknej, esejów, artykułów i korespondencji pisarzy autor ujawnia i analizuje podobieństwa ich poglądów filozoficznych i estetycznych. Pokazuje przy tym, jak fenomen śmierci jest włączany do przestrzeni codzienności i ulega desakralizacji. Uwzględnia również polemikę ze środowiskiem filozoficznym epoki Dymitr Mierieżkowski, Paweł Florenski i tradycję literacką na przykładzie Nikołaja Gogola.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.