• Сюжет романа Ивана Тургенева „Отцы и дети” в свете художественной танатологии писателя

Сюжет романа Ивана Тургенева „Отцы и дети” в свете художественной танатологии писателя

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.167.10
Irina Belyaeva
Google Scholar Irina Belyaeva
Publikacja:

Abstrakt

The plot of Turgenev’s novel Fathers and Sonsin the light of the writer’s art thanatology

Turgenev’s novel Fathers and Sons is presented in the article as the most important stage in the development of the thanatological theme in the writer’s work, the significance of which is largely highlighted by the comparison of its key thanatological episode with the similar ones from Shakespeare and Cervantes analyzed by Turgenev in his article Hamlet and Don Quixote. Thinking about death became for him, according to Turgenev himself, a key impulse, which in many ways determined the structure of the novel plot and its semantic field. The situation of the death of the hero in the novel Fathers and Sons is considered here in the context of the key motives, Love and Good, that penetrate it, which at the artistic and philosophical levels of this text determines the idea of the metaphysical strength of a person.

Fabuła powieści Iwana Turgieniewa Ojcowie i dzieci w świetle artystycznej tanatologii pisarza

Powieść Turgieniewa Ojcowie i dzieci w artykule prezentowana jest jako najważniejszy etap w rozwoju motywu tanatologicznego w twórczości tego pisarza. Znaczenie utworu ukazywane jest przede wszystkim poprzez porównanie kluczowej w nim kwestii tanatologicznej z podobnymi wątkami u Shakespeare’a i Cervantesa, analizowanymi przez Turgieniewa w jego artykule Hamlet i Don Kichot.
Rozmyślanie o śmierci stało się dla pisarza, jak sam podkreślał, kluczowym impulsem, który pod wieloma względami determinował strukturę fabuły dzieła i jego pole znaczeniowe. Sytuacja śmierci bohatera w powieści Ojcowie i dzieci rozpatrywana jest w kontekście przeplatających się w niej kluczowych motywów — miłości i dobra, co w artystyczno-filozoficznym układzie współrzędnych tego tekstu definiuje ideę metafizycznej wytrwałości człowieka.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.