• Концепт „смерть” в романтической лирике Михаила Лермонтова

Концепт „смерть” в романтической лирике Михаила Лермонтова

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.167.9
Tatiana Megrelishvili
Google Scholar Tatiana Megrelishvili
Publikacja:

Abstrakt

The romantic concept of deathin the poetry of Mikhail Lermontov

The analysis of the European romantic discourse has demonstrated the importance of the motive of death for the understanding of the artistic worldview of a romantic poet. Lermontov’s legacy is no exception to this general rule. The existence of recurring themes in his poetry requires special attention to the motive of death that makes it stand out from the context of Russian Roman­ticism. The article analyzes the peculiarities of Lermontov’s artistic worldview and his approaches to overcome psychological loneliness, which is reflected in the motive of death, among others.

Романтична концепция за смърттав лириката на Михаил Лермонтов

 
Анализът на общоевропейския романтичен дискурс демонстрира важността на мотива за смъртта, за разбирането на художествената картина на света на поета романтик. В този аспект творческото наследство на Лермонтов не прави изключение. Като се има предвид характерния за Лермонтов похват да се връща към постоянните теми в творчеството си, особено внимание трябва да се обърне върху трансформирането на мотива за смъртта, поради което лириката му изпъква на фона на общия контекст на руския романтизъм. Статията разглежда особеностите на художествената картина на света на поета Лермонтов и начините за художествено преодоляване на психологическата самота, което намира своя израз и в мотива за смъртта.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.