• Русские загадки о смерти, покойнике, погребении в межкультурном контексте

Русские загадки о смерти, покойнике, погребении в межкультурном контексте

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.167.3
Irina Raikova
Google Scholar Irina Raikova
Publikacja:

Abstrakt

Russian folk riddles about death, dead and funeralsin the context of folklore traditions of the world

Subjects related to death, the dead and funerals, as well as the motive of “substitute” death, are a natural element of folk riddles, as death itself is the most difficult one to solve and the great unknown. Thanatos in Russian folk riddles is characterized by multidimensionality, great detail and atmosphere of tension, but also by universalism in relation to the traditions of different nations. The knowledge of death is based primarily on mythology and descriptions of various cults and rituals. These riddles are also an expression of the faith that has been preserved over the years, that physical death is not the end of human existence.


Rosyjskie zagadki ludowe o śmierci, zmarłych i pogrzebach w kontekście tradycji folklorystycznychna świecie

Tematy związane ze śmiercią, zmarłymi i pogrzebami, a także z motywem śmierci „zastępczej” są naturalnym elementem zagadek ludowych, jako że śmierć sama w sobie to wielka tajemnica i najtrudniejsza do rozwiązania zagadka.
Tanatos w rosyjskich zagadkach ludowych charakteryzuje się wielowymiarowością, cechuje go szczegółowość i atmosfera napięcia, ale też uniwersalizm w stosunku do tradycji różnych narodów. Wiedza o śmierci bazuje w nich przede wszystkim na mitologii oraz opisach rozmaitych kultów i rytuałów. Zagadki te stanowią również wyraz utrwalanej przez lata wiary w to, że śmierć fizyczna nie stanowi końca istnienia człowieka.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.