Neologizmy z formantem obcym -ing we współczesnym języku czeskim

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.166.13
Lenka Ptak
Google Scholar Lenka Ptak
Publikacja:

Abstrakt

Loanwords with -ing formation in the Czech language

The text deals with problem of the new lexical borrowings used in the Czech language. We concentrate on neologisms, which are of great importance for rise and development of concurrence.
Certain types of concurrence based upon suffixal process applied at the formation of new words are analyzed. The paper presents and examines -ing formations used in Czech language dabing // dabování, jogging // joggování, lobbing // lobbování.

 

Přejatá substantiva na -ing v  současné češtině

V  příspěvku jsme se zaměřili na anglicismy s příponou -ing adaptovanou v češtině v podobě -ink, které jsou do češtiny přejímané v původních gerundiálních či participiálních tvarech. Soustřeďujeme se na tvoření domácích potějšků přejímek na -ing. Substantiva slovesná zakončená na -ování se hojně v současné době odvozují od sloves vzniklých z cizích základů a tvoří tak největší počet domácích protějšků přejímek na -ing. Vznikají tak dvojice synonym jako dabing // dabování, jogging // joggování, lobbing // lobbování.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.