Hiszpania w Dziennikach z  podróży Miodraga Popovicia

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.166.4%20
Małgorzata Filipek
Google Scholar Małgorzata Filipek
Publikacja:

Abstrakt

Spain in Miodrag Popović’s travel diaries

In addition to well-known works about Spain, written by prominent writers and diplomats of the Kingdom of Yugoslavia Zorić, Dučić, Petrović, Dimitrijević, Andrić, Crnjanski, Serbian literature is full of less famous fiction that has complemented the country’s image through Serbian readers since the 70’s of 20th century to the present. One of them is a literary work Put u Španiju from the travel book, entitled Putopisni dnevnici, by Miodrag Popović. The writer describes impressions from a trip to Spain and other countries. Visiting the most famous museums of Madrid Prado, Museum of Modern Art, monastery of El Escorial and churches and museums of Toledo, Popović draws his attention to the paintings and creates subjective, alternative gallery of global paintings.

 

Шпанија у путописној пpози Миодрага Поповића

Осим познатих дела о Шпанији, чији су аутори били истакнути писци и дипломати из Краљњвинњ Србије и Краљњвине Југославије Зорић, Дучић, Петровић, Димитријевић, Андрић, Црњански у српској књижевности постоје и мање потнати текстови који допуњују слику ове земље од 70.-тих година XX века до данашњих времена. Један од њих је Put u  Španiju, из књиге Putopisni dnevnici, Миодрага Поповића који у овој књизи описује своје утиске из Шпаније и других земаља. Посећујући најпознатије музеје Мадрида Прадо, Музеј савремене уметнoсти, манастир Ескоријал, цркве и музеје Толеда концентрише се пре сцега на сликама, и на тај начин ствара своју субјективну галерију светског сликарства.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.