• Особенности польской и русской велосипедной лексики словообразовательный и семантический аспекты

Особенности польской и русской велосипедной лексики словообразовательный и семантический аспекты

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.40
Gabriela Wilk
Google Scholar Gabriela Wilk
Publikacja:

Abstrakt

Specificity of Polish and Russian cycling lexicon word formation and semantic aspects

The paper is devoted to the analysis of Polish and Russian lexicon related to cycling. It indi­cates in both languages the most productive ways of word formation processes of jargon and profes­sionalisms associated with various disciplines of cycling. They include univerbation, suffixation and semantic derivation.

Specyfika polskiej i rosyjskiej leksyki rowerowej aspekt słowotwórczy i semantyczny

Artykuł został poświęcony analizie polskiego i rosyjskiego słownictwa z zakresu kolarstwa. Wskazano w nim najbardziej produktywne w obu językach sposoby tworzenia żargonizmów i pro­fesjonalizmów związanych z różnymi dyscyplinami kolarstwa. Można do nich zaliczyć uniwerbiza­cję, sufiksację oraz derywację semantyczną.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.