• Да-конструкции како аргументи на предикати од втор ред во минато време со фокус на ТРЕБА македонски~полски

Да-конструкции како аргументи на предикати од втор ред во минато време со фокус на ТРЕБА македонски~полски

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.26
Sonja Milenkovska
Google Scholar Sonja Milenkovska
Publikacja:

Abstrakt

Дa-constructions as argument on the predicates of the second rank in the past tense with focus on треба

The aim of the analysis in this paper is to show the semantics and distribution of the Macedonian да-constructions as arguments of the predicates of the second rank with past reference. In the focus of the analysis are the main predicates represented with past tense forms of the modal verb треба and the corresponding Polish equivalents.

Дa-konstrukcje jako argumenty predykatów drugiego rzędu w czasie przeszłym ze szczególnym uwzględnieniem треба

Celem analizy przeprowadzonej w niniejszym artykule jest przedstawienie semantyki i dystrybucji macedońskich да-konstrukcji jako argumentów predykatów drugiego rzędu w czasie przeszłym. W centrum analizy znajdują się przykłady zawierające czasownik modalny треба również wczasie przeszłym reprezentant predykatu głównego oraz odpowiednie ekwiwalenty polskie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.