• Лингвокультурологический анализ концепта «дружба» в рус- ском языке: паремиологический и ассоциативный аспекты

Лингвокультурологический анализ концепта «дружба» в рус- ском языке: паремиологический и ассоциативный аспекты

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.14
Anastasia Bezuglaya
Google Scholar Anastasia Bezuglaya
Publikacja:

Abstrakt

Linguo-cultural analysis of the concept of “friendship” in Russian language: paremiological and associative aspects

The present work is devoted to linguo-cultural analysis of the concept “friendship” in a so- cial and cultural area in Russia. The concept of “friendship” is one of the key concepts of Russian language, which presents a fragment of linguistic picture of the world of Russian linguoculture  and the mentality of the inhabitants of modern Russia. Analysis of the material of associative dictionaries, phraseological units and proverbs helped to draw important conclusions, which were subsequently subjected to empirical verification. Moreover, questionnaire on associations, which let us explore the concept of “friendship” and examine reactions of native Russian speakers on words-stimulus: friendship male, female, male friend, female friend, friendly, was carried out in this paper.

Analiza lingwokulturologiczna konceptu „przyjaźń” w języku rosyjskim: aspekt paremiologiczny i asocjacyjny


Niniejszy artykuł poświęcony  jest  analizie  lingwokulturologicznej  konceptu  „przyjaźń”  w rosyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej. Koncept „przyjaźń” jest jednym z istotnych kon- ceptów języka rosyjskiego, który przedstawia fragment językowego obrazu świata rosyjskiej lin- gwokultury oraz mentalność mieszkańców współczesnych Rosjan. Analiza materiału wyekscer- powanego ze słowników frazeologicznych, paremiologicznych i asocjacyjnych pozwoliła wysnuć wiele wniosków, które następnie zostały poddane weryfikacji empirycznej. Ponadto został prze- prowadzony eksperyment asocjacyjny, który pozwolił zbadać koncept „przyjaźń” i prześledzić reakcje rodzimych użytkowników języka rosyjskiego na słowa bodźce: przyjaźń męska, kobieca, przyjaciel, przyjaciółka, przyjacielski.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.