• Слова з новими міжнародними компонентами в сучасній українській мові на прикладі слів із компонентом кібер-

Слова з новими міжнародними компонентами в сучасній українській мові на прикладі слів із компонентом кібер-

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.13
Irina Kochan
Google Scholar Irina Kochan
Publikacja:

Abstrakt

Words with the new international components in modern Ukrainian language
words with cyber-component


There are collected and described words with component кібер-, which have appeared re- cently in the Ukrainian language. They found their value, status in the system of linguistic units, attention to the spelling of the words was paid and their use in texts of different styles research.

Wyrazy z nowymi komponentami pochodzenia obcego we współczesnym języku ukraińskim na przykładzie wyrazów z prefiksoidem кібер-

W artykule zebrano i omówiono leksemy z komponentem кібер-, które pojawiły się w ję- zyku ukraińskim w ostatnich latach, określono ich status w systemie jednostek lingwistycznych. Szczególną uwagę zwrócono na pisownię tych leksemów oraz ich zastosowanie w tekstach zróż- nicowanych stylistycznie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.