• Starość jako etap życia w dziele Bartłomieja Paprockiego „Třinácte tabulí věku lidského”

Starość jako etap życia w dziele Bartłomieja Paprockiego „Třinácte tabulí věku lidského”

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.163.36
Klaudia Koczur-Lejk
Google Scholar Klaudia Koczur-Lejk
Publikacja:

Abstrakt

Old age as astage of life in the workby Bartholomew Paprocki Třinácte tabulí věku lidského

Bartholomew Paprocki in his work Třinácte tabulí věku lidského 1601 describes stages of human existence. Each stage constitutes one ‘‘board” in which Paprocki contains different moral messages. On individual “boards” the writer scrutinizes birth, childhood, youth, adulthood, old age. Paprocki perceives old age as the final stage of life, starting at the age of 60, which is aboun­dary between what happened and what will happen. The first part of human life is over and the rest should be devoted to religious worship, when one regrets sins committed in young age and begs God for forgiveness.


Stáří jako etapa života vdíle Bartoloměje Paprockého Třinácte tabulí věku lidského

Bartoloměj Paprocký ve svém díle Třinácte tabulí věku lidského 1601 popisuje etapa lid­ského života. Každé období je jedna „tabule”, ve které Paprocký dává jiné morální napomenutína základě citátů zantických spisovatelů acírkevních otců. Vjednotlivých „tabulích” autor cha­rakterizuje dětství, mládí, dospělost a stáří. Paprocký považuje stáří za poslední etapu života, jež začíná ve věku 60 let, který znamená hranici mezi tím, co bylo, atím, co bude. První částka života končí, v druhé částce je třeba žít zbožně, litovat hříchů spáchaných v mládí aprosit Boha o smilování.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.