• Творческие взаимоотношения Ивана Бунина и Галины Кузнецовой как конфликт молодости и старости

Творческие взаимоотношения Ивана Бунина и Галины Кузнецовой как конфликт молодости и старости

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.163.11
Maria Mikhailova
Google Scholar Maria Mikhailova
Publikacja:

Abstrakt

Creative relationship between I.A. Buninand Galina Kuznetsova as a youth and aged conflict

In general the literary criticism considers acreative relations between I. A. Bunin and G. N. Kuznetsova as aStudent-Teacher relationship, and not as regards of two equal artists. But this aspect was elected by the author, because there is still no answer to the question why Kuznetsova’s bright poet and novelist debut, which was implemented with the assistance of Bunin, has not received appropriate continuation in fact she has remained the author of Grassky Diary only. There is an attempt, using the support of creative psychology and personal singularity of the art union members, to understand the causes of the student internal resistance to the Master exposure, and her rebellion that led to their disruption. It was moved a“subtext” of the diary out, where adiscrepancy is detected in an “objective” proclaimed content that was aimed to the Bunin enlargement. It concludes that “the Bunin image” is doubled on the pages, and asource of misunderstanding is in conflict between a youth and aged which Kuznetsova is aware acutely, who were the first to realize Vera Bunina


Relacje twórcze Iwana Bunina i Galiny Kuzniecowej— konflikt młodości i starości

W historii literatury relacje twórcze Iwana Bunina i Galiny Kuzniecowej rozpatrywano zazwyczaj jako związek nauczyciela i uczennicy, anie jako relacje dwóch równoprawnych osobowości twórczych. Tymczasem ten właśnie aspekt interesował autorkę artykułu, ponieważ do tej pory nie ma odpowiedzi na pytanie: dlaczego błyskotliwy debiut poetycki i prozatorski Kuzniecowej, zrealizowany przy współudziale Bunina, nie doczekał się kontynuacji? Kuzniecowa w istocie pozostała wyłącznie autorką Dziennika z Grasse. W artykule podjęto próbę — w oparciu o psychologię twórczości oraz rozpoznanie osobowości uczestników owego związku — wyjaśnienia przyczyn wewnętrznego oporu uczennicy wobec wpływu Mistrza i jej buntu, które doprowadziły do rozstania. Ujawniony został „podtekst” Dziennika, który wskazuje na niezgodność z „obiektywną”, pierwszoplanową treścią, ukierunkowaną na uwznioślenie Bunina. Konkludując: „obraz Bunina” na kartach Dziennika rozdwaja się, a źródłem niezrozumienia jest konflikt młodości i starości, intensywnie odczuwany przez Kuzniecową, który najwcześniej wyczuła Wiera Bunina.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.