• „Жили-были старик со старухой…”: архетипическая основа и семантическая трансформация модели в русской волшебной сказке

„Жили-были старик со старухой…”: архетипическая основа и семантическая трансформация модели в русской волшебной сказке

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.163.3
Nina Osipova
Google Scholar Nina Osipova
Publikacja:

Abstrakt

„Once upon a time there lived an old man and an old woman…”: Archetypical base and its transformation

The article discusses the archetype Wise Old man in the folk world view. It appears in the universal scheme of „Once upon a time there lived an old man and an old woman…” Semantics motif is included in the context of binary field of culture, its archaic system. The representation of the „basic myth” generally reflects the cultural specifics of this model. Drawing on the theory of archetypes Jung, the author analyzes mythopoethic frame „old age”, which includes the main archetype. The rich material of Russian fairy tales shows the transformation of the archetype in the dual model „old men and old woman”, its relationship with the cultural hero Child, its transition to the art space „trickster”, comic old men dell ‘Arte on the one hand, and the wise elders — with another.


„Жили-були стаий зi старою…”: архетипная основа i семантична трансформация моделi

У статті розглянуті деякі аспекти трансформації архетипу Мудрого Старця уфольклорній картині світу, де він постає в універсальній схемі „Жили-були старий зі старою…”. Семантика мотиву вписується в бінарне поле архаїчної культури з її системою опозицій, репрезентацією „основного міфу” і в цілому відображає таку специфіку представленої моделі, яка породжує певні культурні смисли. З опорою на теорію архетипів К. Юнга аналізується міфопоетична основа культурного фрейма „старість”, що включає основне ядро архетипу. На матеріалі пере­важно російських казок показана трансформація архетипу в дуальні моделі старого і старої, їх зв’язок з культурним героєм „божественним немовлям” і перехід у художній простір „трикстери”, комічні старі dell’Arte, з одного боку, і мудрі старці — з іншого.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.