• Значение внутренней формы слова при форми- ровании эмотивной оценочности русской субстандартной лексики и фразеологии

Значение внутренней формы слова при форми- ровании эмотивной оценочности русской субстандартной лексики и фразеологии

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.5
Andrey Zaynuldinov
Google Scholar Andrey Zaynuldinov
Publikacja:

Abstrakt

Value of the internal form of the word in the formation of emotional evaluative Russian substandard vocabulary and phraseology

The present work investigates the pragmatic aspect of meaning based on Russian vocabulary and phraseology with positive and negative emotional evaluation. Such kind of investigation helps to resolve various problems with lexicographical marks and to create anew improved system of expressive marks. The author thinks that emotional evaluation can be defined with quite objective characteristics. It is offered the new type of classification based on GLT lexical-thematic groups.

Znaczenie wewnętrznej formy słowa w kształtowaniu emotywnej oceny rosyjskiej substandardowej leksyki i frazeologii

Niniejsza praca poświęcona jest analizie pragmatycznego aspektu znaczenia w oparciu o rosyjskie słownictwo i frazeologię z pozytywnym i negatywnym wartościowaniem. Taki rodzaj analizy pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów natury leksykograficznej oraz tworzeniu nowego ulepszonego systemu wyznaczników ekspresywnych. Autor uważa, że wartościowanie emocjonalne może być definiowane obiektywnie.

 

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.