Bulharský sen o rozkoši aneb dotyky obrozenecké smyslnosti

Miroslav Kouba
Google Scholar Miroslav Kouba
Publikacja:

Abstrakt

Bulgarian Dream of Delight, or the Touch of Revivalist Sensuality

This article attempts to crystallize the image of women in the context of modernization of society at the time of the Bulgarian National Revival. Women, their beauty and erotic impulses are, at the beginning of the national movement, associated with the conventions of apatriarchal society, which is based on amedieval worldview. Approach to eroticism, pleasure and the ideal of female/male attractiveness during the “long” 19th century was gradually changing. This article therefore aims to interpret the outlined themes in several planes of Bulgarian National-Revival-discourse. It points out two fundamental female models in the literature of the Bulgarian National Revival: on the one hand, the image of Mother Bulgaria “Mati Bolgaria”, on the other hand — princess Rayna “Rayna knyaginya”. Their semiotic interpretations emphasize the dialogue with fine art. The paper in this sense observes the images of women in the paintings of Georgi Danchov and Nikolay Pavlovich.Bułgarski sen o rozkoszy, czyli dotknięcia zmysłowości odrodzeniowej


W artykule podjęto próbę konkretyzacji obrazu kobiety w kontekście bułgarskiego odrodzenia narodowego. Piękno kobiety i impulsy erotyczne traktowano na początku ruchu narodowego jako część konwencji społeczeństwa patriarchalnego, polegających na światopoglądzie średniowiecznym. Podczas „długiego” XIX wieku podejścia do erotyzmu, rozkoszy i ideału kobiet i mężczyzn stopniowo się zmieniały. Celem niniejszego artykułu jest interpretacja tematów opisanych w kilku przykładach bułgarskiego dyskursu odrodzeniowego. Artykuł pokazuje dwa podstawowe modele w literaturze bułgarskiego odrodzenia narodowego: z jednej strony pojawia się obraz Matki Bułgarii „Mati Bolgarija”, z drugiej zaś stoi księżniczka Rajna „Rajna knjaginja”. Tą interpretacją semiotyczną podkreśla dialog z bułgarską sztuką piękną. W tym sensie jest przedstawiony obraz kobiet na płótnach Georgiego Danczowa i Nikołaja Pawłowicza.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.