• «Выразить невыразимое» — стремление описать впечатления от концентрационного лагеря Аушвиц на основании избранных произведений, написанных на польском языке

«Выразить невыразимое» — стремление описать впечатления от концентрационного лагеря Аушвиц на основании избранных произведений, написанных на польском языке

Markéta Páralová Tardy
Google Scholar Markéta Páralová Tardy
Publikacja:

Abstrakt

How to express the inexpressible — efforts to describe experience from the concentration camp in Auschwitz

Concentration camp literature has had its unique position within the 20th century literature. After 1945, first works by surviving prisoners or eye-witnesses of the Nazi crimes are being published. The term “eye-witness,” however, is considered by some of the former prisoners to be misleading and inappropriate. When describing their memories they had to deal with many obstacles to be able to pass on comprehensible information about their stay to the readers. The comprehensibility of their message was hindered above all by the powerful and painful character of their experience and by limits of the common language expressive means. In concentration camps a specific language was formed, the lagersprache, which penetrates into these works also. In their descriptions the writers were often limited by social and personal conventions as well. The efforts to “express the inexpressible” impinged on disbelief and misunderstanding of both publishers and readers. Despite that, today’s reception of these works bears evidence to the contrary, and it can be stated that the former prisoners managed to pass on to the readers at least “part” of their experience.


„Vyjádřit nevyjádřitelné” — snaha popsat zážitky z koncentračního tábora Auschwitz

Koncentráčnická literatura dodnes zaujímá vliteratuře 20. století zvláštní postavení. Po roce 1945 začínají vycházet první díla zpera přeživších vězňů čili očitých svědků nacistického zločinu. Pojem očitý svědek se však některým bývalým vězňům jeví jako zavádějící a nevhodný. Při psaní svých vzpomínek se museli vypořádat smnoha překážkami, aby dokázali čtenářům předat srozumitelnou informaci o svém pobytu. Srozumitelnost sdělení znesnadňovala především síla bolesti prožitků a omezenost výrazových prostředků běžného jazyka. Vkoncentračních táborech se vytvářel specifický jazyk lagerspache, jenž proniká také do těchto děl. Ve svých popisech býval autor také často limitován společenskými a osobními konvencemi. Snaha „vyjádřit nevyjádřitelné” narážela na nevěřícnost a nepochopení vydavatelů a čtenářů. Přesto však dnešní recepce těchto děl nasvědčuje o opaku a je možné konstatovat, že bývalí vězni dokázali čtenářům předat alespoň „část” svých prožitků.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.