• Smyslové vnímání v evropské duchovní tradici a jeho možná souvislost s počátky české poezie u Karla Hynka Máchy

Smyslové vnímání v evropské duchovní tradici a jeho možná souvislost s počátky české poezie u Karla Hynka Máchy

Igor Fic
Google Scholar Igor Fic
Publikacja:

Abstrakt

Sensory perception in European spiritual tradition and its possible relationship to the beginnings of Czech poetry in works by Karel Hynek Mácha

A study is atheoretical essay on the topic of senses and sensory perception in culture and art, based on the premise that if we ask about the origin of art, we have to talk about sensory perception. The study seeks to explain and clarify the general basis of European philosophical, cultural and historical roots of what is refered to as modern European poetry. Undoubtedly, its sources are stored in hermetic art and theory of the Antiquity, the Middle Ages, Renaissance and Baroque, often with appropriate theological doctrine. The study refers primarily to Ignatius of Loyola and Teresa of Avila. It classifies basic directions of critical thinking in Czech literary science and assumes its probable influence on Czech poetry of the 20th century. Conclusions are crystallized in essential notes on the work by Czech poet Karel Hynek Mácha, to whom reference is made in the subsequent generations of Czech artists, not only poets, up to the present day.

 

Percepcja zmysłowa w europejskiej tradycji duchowej ijej ewentualny związek zpoczątkami poezji czeskiej w poezji Karla Hynka Máchy

Tekst jest esejem teoretycznym na temat percepcji zmysłowej w sztuce i kulturze, opartym na założeniu, że jeśli pytamy o pochodzenie sztuki, mówimy koniecznie o percepcji zmysłowej. Esej ma na celu wyjaśnienie i doprecyzowanie ogólnej podstawy europejskich filozoficznych, kulturowych i historycznych korzeni tego, co nazywamy nowoczesną poezją europejską. Jej korzeni
znajdujemy wsztuce iteorii hermetycznej okresów starożytnych, średniowiecznych, renesansowych i barokowych, często dookreślanymi doktrynami teologicznymi. Nasze badania dotyczą głównie tekstów Ignacego Loyoli i Teresy z Ávili. Określają podstawowe kierunki myślenia krytycznego czeskiej wiedzy literackiej i zakładają wpływ na czeską poezję dwudziestego wieku. Wnioski są konkretyzowane w uwagach o pracach czeskiego poety Karla Hynka Máchy, do którego ponoć odnoszą się wszystkie następne generacje czeskich artystów, nie tylko poetów.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.