• O przyczynach braku wyobrażeń miłości fizycznej w literaturze górnołużyckiej i kaszubskiej

O przyczynach braku wyobrażeń miłości fizycznej w literaturze górnołużyckiej i kaszubskiej

Tomasz Derlatka
Google Scholar Tomasz Derlatka
Publikacja:

Abstrakt

The reasons for the lack of representations of physical love in upper lusatian and cassubian literature

In the article an attempt is made to determine the most important reasons why the percep­tions of physical love in Upper Lusatian and Cassubian literatures are so rare. Determinants of this situation are beyond literary system non-literary and immanent in nature. The main caus­ative factors of the scope of the latter include the formal and thematic limitations inherent in the “small” literatures: limited literary communication few authors, texts, readers, reductions in non-canonical genres and themes, dominating patriotic message of the literary works. The under­lying decentralising factors include: the fact that the dominant group among the writers of both minorities were male priests, social and religious conservatism of both societies, blocking until 1945 the development of women’s literature, understanding literature as amanifestation of high culture in which there is no place for sexuality which is an opposition to folk literature, immodest in this respect, of both minorities, and consequently, sacralisation of both languages resulting from thisfact .


Wo přičinach, čehodla w serbskej a kašubskej literaturje pobrachuja zwobraznjenja fyziskeje lubosće

Předležacy nastawk je pospyt, předstajić najwažniše přičiny, čehodla su wserbskej akašub­skej literaturje zwobraznjenja fyziskeje lubosće jara rědke. Tutu situaciju postajeja whłownym eksegenetiske zwonkaliterarne aimanentne determinanty. Ke konstitutiwnym faktoram zwo­błuka tych druhich maja so ličić formalno-tematiske delimitacije, kotrež su za „małe” pismowstwa typiske, tuž: wobmjezowana literarna komunikacija mało awtorow, tekstow, čitarjow, redukcije wo wobłuku njekanoniskich literarnych žanrow atemow, dominowacy patriotiski wuzynk literar­nych dźěłow. Kzakładnym centrifugalnym faktoram słušeja: wobstejnosć, zo běchu spisowaćeljo wobeju diasporow we wjetšinje duchowni, socialny anabožinski konserwatizm wobeju narodow, kotryž hač do lěta 1945 wuwiće žonjaceje = wot žonow literatury blokěrowaše, rozumjenje pi­smowstwa jako dokład wyšeje kultury, wkotrejž za sferu seksualizma městna njebě štož wučini opoziciju k„njehańbićiwosći” ludoweje literatury wobeju narodow, kaž tež wuchadźace ztajkeho rozumjenja sakralizowanje wobeju rěčow.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.