• Чуттєве сприйняття романів Олеся Ульяненка

Чуттєве сприйняття романів Олеся Ульяненка

Anna Horniatko-Szumiłowicz
Google Scholar Anna Horniatko-Szumiłowicz
Publikacja:

Abstrakt

Sensory perception of Oles Ulianenko’s novels

Oles Ulianenko is a contemporary Ukrainian prose writer-urbanist, transgressive creator, exceeding in his “modern urban apocalyptic” the boundaries of aesthetics and good taste to show “necrophilic” state of society of the 1980s and 90s, and also to warn against its progressive degradation.
Ulianenko’s novels appeal to the reader through the senses, “forcing” the shocked recipient to reflect on the moral degrading of a modern man. The whole range of violent scenes “break out” in the consciousness of the reader through terrifying visual, auditory, tactile, flavor, taste senses and even associations. Ulianenko himself who inquisitively delves into the nature of human evil and for this purpose dazzles the reader with an aesthetic monstrosity to expose that moral monstrosity, perfectly fits into the canon of ’“bearers ofcatastrophic consciousness or rather the provokers of that consciousness in every reader.”

 

 

Percepcja zmysłowa powieści Ołesia Ulianenki

Ołeś Ulianenko to współczesny ukraiński prozaik-urbanista, twórca transgresyjny, przekraczający w swej „nowoczesnej miejskiej apokaliptyce” granice estetyki i dobrego smaku, by ukazać „nekrofiliczny” stan społeczeństwa lat 80. i 90. XX wieku i zarazem przestrzec przed jego postępującą degradacją.
Powieści Ulianenki apelują do czytelnika za pomocą zmysłów, „zmuszają” zszokowanego odbiorcę do refleksji nad moralnym upodleniem współczesnego człowieka. Całe spektrum brutalnych scen „wybucha” w świadomości czytelnika przerażającymi wzrokowymi, słuchowymi, taktylnymi, zapachowymi, a nawet smakowymi skojarzeniami. Sam Ulianenko, który dociekliwie zagłębia się w naturę ludzkiego zła i w tym celu epatuje czytelnika estetyczną potwornością, by obnażyć potworność moralną, doskonale wpisuje się do kanonu „nosicieli katastroficznej świadomości czy raczej prowokatorów tejże świadomości u każdego z czytelników”.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.