• Чувства как литературно-культурный код в поэзии Осипа Мандельштама

Чувства как литературно-культурный код в поэзии Осипа Мандельштама

Maria Kshondzer
Google Scholar Maria Kshondzer
Publikacja:

Abstrakt

Feelings as a literature-cultural codein the poetry of Osip Mandelstam

The poetry of Mandelstam is full of controversy and unspoken mysterious mood. A somewhat distant view, deliberate withdrawal of a personal approach, and unwillingness to express the innermost feelings — those are the features of Mandelstam’s poetry which create a unique world. Feelings and emotions are hidden deeply in his work, and there is almost no love motif in his lyrics. However, sensuality as a cultural code permeates his poetry. Mandelstam’s poetry affects both the conscious and the subconscious levels of the reader, evoking unique associations. That is why there are so many different interpretations of his works. The tragedy of human existence and, at the same time, the sense of uniqueness of life, the pursuit of harmony of thought and feeling, the rational and the emotional — all this creates the unparalleled, grandiose scale of Mandelstam’s poetry.


Почуття як літературно-культурний кодв поезії Осипа Мандельштама


Творчість Мандельштама сповнена протиріч, недомовленостей, таємничої невиразності. Дещо відсторонений погляд, свідоме усунення особистісного начала увіршах, «безязикість», тобто небажання висловлювати сокровенні почуття, які не можна оцінити однозначно, — всі ці риси поетики Мандельштама створюють особливий світ поета, в якому найвище і головне місце в «непорушній шкалі цінностей» посідає образ художника-творця. Емоційна сфера в творчості Мандельштама глибоко схована, у нього майже немає так званої любовної лірики, але чуттєвість як культурний код розчинена вусій його поезії, відчувається на підтекстовому рівні. Вірші Мандельштама впливають одночасово на свідомість і підсвідомість, викликаючи в кожного читача індивідуальні асоціації, тому існує стільки різних інтерпретацій його творів. Трагізм людського існування і водночас відчуття неповторності життя, його уні-кальності, крихкість і незахищеність почуттів, слово і мовчання як рівноправні виразники внутрішнього світу особистості, прагнення до гармонії думки і почуття, розуму та емоцій — все це створює неповторний вселенський масштаб творчості О. Мандельштама.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.