• Чувственное восприятие мира в романах И.С. Тургенева Рудин и Дворянское гнездо

Чувственное восприятие мира в романах И.С. Тургенева Рудин и Дворянское гнездо

Swietłana Iwanowa
Google Scholar Swietłana Iwanowa
Publikacja:

Abstrakt

Sensual perception of the world in T.S. Turgienievʼs novels Rudin and Home of the Gentry

The article’s aim is to review the world art and to analyse I.S. Turgenev’s works as interrelations of sensual perceptions. Through syncretic epithets and other indicators of synesthesia in the writer’s works, the authentication of the physical and spiritual beginning is observed. The special role is played here by music and its intertextual value. The subject of analysis in the article are the novels Rudin and Home of the Gentry.


Zmysłowe pojmowanie świata w powieściach I.S. Turgieniewa Rudini Szlacheckie gniazdo

Celem niniejszego artykułu jest analiza twórczości I.S. Turgieniewa jako przykładu literatury ukazującej całokształt relacji zmysłowych. Dzięki użyciu synkretycznych epitetów i innych znaczących elementów w twórczości pisarza obserwujemy zjawisko synestezji, a także współzależność cech fizycznych i duchowych. Szczególną rolę odgrywa motyw muzyki, który nadaje tekstowi kontekst intertekstualny. Autor analizuje te zagadnienia na podstawie powieści Rudin i Szlacheckie gniazdo.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.