• Запах матери: гендер и социум в рассказе Светланы Василенко Хрюша

Запах матери: гендер и социум в рассказе Светланы Василенко Хрюша

Irina Sawkina
Google Scholar Irina Sawkina
Publikacja:

Abstrakt

The scent of the mother: Gender and societyin the short story by Svetlana Vasilenko Piggy

The article explores the role of sensory feeling sand, smell and touch above all, in the image of social hierarchies and complex psycho-physical relationship of mother and daughter the child in the short story
Piggy written bya modern Russian writer Svetlana Vasilenko. The author of the article uses the methodology of the feminist criticism and ideas of Julia Kristevaincluded in her book Powers of Horror: An Essay on Abjection are used for analysis. The article shows that the smell and touchin the story mark, on the one hand, feelings of shame and fear of marginalization. These are associated with both the social hierarchies and gender dichotomy. On the other hand, the image of these sensations is involved in the discussion of categories such a sfemininity, maternity, natural and cultural.Zapach matki: gender i społeczeństwo w opowiadaniu Swietłany Wasilenko Świnka


Autorka artykułu bada rolę odczuć zmysłowych, a przede wszystkim zapachu i dotyku, w opowiadaniu Świnka autorstwa współczesnej pisarki rosyjskiej Swietłany Wasilenko. Zmysły są potraktowane przez badaczkę jako element obrazu złożonej relacji matki i córki dziecka w hierarchii układów społecznych i psychofizycznych. W swojej analizie autorka artykułu stosuje metodologię feministycznej krytyki i wykorzystuje idee Julii Kristevej zawarte w książce Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Artykuł pokazuje, że — z jednej strony — zapach i dotyk w opowiadaniu przedstawiają poczucie wstydu i strachu przed marginalizacją, które są związane zarówno z hierarchią społeczną, jak i dychotomią płci. Z drugiej zaś — że obraz tych doznań staje się głosem w dyskusji o kategoriach, takich jak: kobiecość i macierzyństwo w aspekcie biologicznym i kulturowym.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.