--> Когнитивная метафора как один из способов вербализации эмотивных концептов | Slavica Wratislaviensia
  • Когнитивная метафора как один из способов вербализации эмотивных концептов

Когнитивная метафора как один из способов вербализации эмотивных концептов

Natalia Pieriepielicyna
Google Scholar Natalia Pieriepielicyna
Publikacja:

Abstrakt

Cognitive metaphor as a way of verbalization of emotive concepts

The present work is devoted to the phenomenon of cognitive metaphor and its role in shaping the emotional basis of Joseph Brodsky’s poetry. Cognitive metaphor in the poem Six years later is considered as an element of a complex mental space the area of sensory or social experience. The phrases map the system of cognitive mechanisms in Russian consciousness, the metaphorical complex of representation of concepts such as Russian culture purity, humility, depression/ lack of freedom, despair and openness. In the poem these concepts create a kind of metaphorical coordinate system, which is based on the archetypal associations.

 

Metafora kognitywna jako jeden ze sposobów werbalizacji

Niniejsza praca poświęcona jest zjawisku metafory kognitywnej i jej roli w kształtowaniu podstawy emocjonalnej poezji Iosifa Brodskiego. Metafora poznawcza w wierszu Sześć lat później traktowana jest jako element złożonej przestrzeni psychicznej obszar zmysłowego lub społecznego doświadczenia. Metaforyczne wyrażenia przedstawiają system mechanizmów kognitywnych w rosyjskiej świadomości, metaforyczny zestaw pojęć takich, jak: rosyjska odrębność kulturowa, pokora, depresja, brak wolności, rozpacz i otwartość. W wierszu Brodskiego pojęcia te tworzą rodzaj metaforycznego układu współrzędnych, który jest oparty na archetypowych skojarzeniach.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.