• Поэтика чувственного восприятия в избранных произведениях Чингиза Айтматова и Анатолия Кима

Поэтика чувственного восприятия в избранных произведениях Чингиза Айтматова и Анатолия Кима

Natalia Kaźmierczak
Google Scholar Natalia Kaźmierczak
Publikacja:

Abstrakt

Poetics of sensory perception in the selected works by Chinghiz Aitmatov and Anatoli Kim

The article is devoted to the problem of sensory perception as a fundamental value of an artistic text. The complex structure of the presented world and artistic language oriented to mythological thinking create an open space for the realization of the universal dialogue. The analysis of the Aitmatov’s and Kim’s works in this context allows to capture a significant role of senses in the process of creative encoding author and decoding reader of cultural information in a literary work.


Poetyka percepcji zmysłowej w wybranych utworach Czingiza Ajtmatowa i Anatolija Kima

W artykule rozpatrywany jest problem percepcji zmysłowej jako podstawowej wartości tekstu artystycznego. Złożona struktura świata przedstawionego i język artystyczny ukierunkowane na myślenie mitologiczne tworzą otwartą przestrzeń dla realizacji ponadczasowego dialogu. Analiza utworów Ajtmatowa i Kima w takim kontekście pozwala uchwycić istotną rolę zmysłów w procesie twórczego kodowania autor i deszyfracji czytelnik informacji kulturowej w dziele literackim.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.