• Ремарка как средство психологического анализа в драматургии Александра Вампилова

Ремарка как средство психологического анализа в драматургии Александра Вампилова

Anatolij Sobiennikow
Google Scholar Anatolij Sobiennikow
Publikacja:

Abstrakt

Remark as a means of psychological analysis in drama of Alexander Vampilov

The article is devoted to the psychological functions of remarks in Alexander Vampilov’s drama. The playwright is interested in the underlying mechanisms of human behavior. Conscious and unconscious impulses of the characters appear in stage directions such as “silence,” “Pause,” etc. The playwright would like to understand the state of mind of the character, his values , his position. The character experiences the world around him. The socio-psychological drama of the 19th century primarily Anton Chekhov’s drama reconnects to Vampilov’s plays.


Didaskalia jako sposób analizy psychologicznej w dramaturgii Aleksandra Wampiłowa

W artykule przedstawiono analizę funkcji psychologicznych didaskaliów w dramaturgii Aleksandra Wampiłowa. Dramaturga interesują wewnętrzne mechanizmy ludzkich zachowań. Świadome i nieświadome impulsy bohaterów pojawiają się w takich didaskaliach: jak milczenie, pauza itd. Przeanalizowano również stan duszy bohatera, jego wartości, postawę wobec zdarzeń. W sztukach Wampiłowa, dalekich od ideologii, widoczne są tradycje dziewiętnastowiecznego dramatu społeczno-psychologicznego, przede wszystkim dramaturgii Antona Czechowa.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.