Поэтика и семантика чувств: Абай и Чеслав Милош

Marżan Żapanowa
Google Scholar Marżan Żapanowa
Publikacja:

Abstrakt

Poetics and semantics of the senses:Abay and Czesław Miłosz

Words or Book of words is the fundamental work of the great Kazakh akyn and enlightener Abay, which consists of 45 short parables and philosophical treatises raising issues of national education and ideology, morality and law, the history of the Kazakhs.
Roadside dog by Czesław Miłosz is, according to researchers, a mix of motley poems, notes, diary-type fragments of memoirs, unwritten stories, parables and legends...
The titans of the two nations share time and space and combine the attempts to create a small form of fiction, didactic and confessional, saturation thought.
Referring to the poetics and semantics of the senses of Abay and C. Miłosz, which contain the authors’ appraisal and a subjective element to the represented subject, we must recognize the dominance of images, feelings, images, thoughts, etc.


Поетика відчуттів: Абай і Чеслав Мілош

Напутні слова або Книга слів — фундаментальний твір великого казахського акина і просвітителя Абая Кунанбаєва, який складається із 45 коротких притч та філософських трактатів, і в якому піднімаються проблеми національного виховання та світогляду, моралі й права, історії казахів.
Придорожній песик Чеслава Мілоша, на думку дослідників, є строкатою сумішшю віршів, заміток щоденникового типу, мемуарних відламків, сюжетів ненаписаних оповідань, притч та легенд.
Титанів двох народів розділяють час і простір. Але їх поєднують спроби творіння малої форми художньої прози, дидактичність та сповідальність, насиченість роздумами.
Звертаючись до поетики й семантики відчуттів зазначених творів Абая і Чеслава Мілоша, які містять у собі авторський оцінювально-суб’єктивний момент щодо зображу­ваного предмету, слід визнати домінування образів-переживань, образів-думок тощо.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.