• „Клаустрофобный” комплекс в творчестве Федора Сологуба

„Клаустрофобный” комплекс в творчестве Федора Сологуба

Anna Gostiewa
Google Scholar Anna Gostiewa
Publikacja:

Abstrakt

“Claustrophobia complex” in Feodor Sologub’s oeuvre


The article is focused on the emotional perception of space and ways of its designation in Feodor Sologub’s creative works. The base of this perception is so-called “claustrophobic” experience which is understood as a way of spatial self-identification of the subject which connects ontologic, existential, mental and subject realities. This phenomenon provokes a number of specific feelings discomfort, excitement, horror; feeling of closeness, weight, constraint; losing the orientation in the world and self-control. “Literary claustrophobia” at various levels of the text is the key model for F. Sologub’s poetics.

 


„Kompleks klaustrofobiczny” w twórczości Fiodora Sołoguba


Przedmiotem podjętych rozważań jest percepcja emocjonalna i wynikające z niej sposoby wyznaczenia przestrzeni w twórczości Fiodora Sołoguba. Za podstawę tej percepcji autorka uznaje doświadczenie „klaustrofobiczne”, które rozumie jako sposób samoidentyfikacji przestrzennej, polegający na tym, iż ontologiczne, egzystencjalne, mentalne i rzeczywiste realia wywołują specyficzne odczucia psychofizyczne dyskomfort, podniecenie, przerażenie, duszność, przytłoczenie, ograniczenie, utrata orientacji w świecie i samokontroli. „Klaustrofobia” przejawiająca się na różnych poziomach tekstu i ujęta w ramy „kompleksu klaustrofobicznego”, stanowi klucz do zrozumienia poetyki świata przedstawionego u F. Sołoguba.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.