• Реконструкция чувствования в лирике Афанасия Фета

Реконструкция чувствования в лирике Афанасия Фета

Tatjana Kolesniczenko
Google Scholar Tatjana Kolesniczenko
Publikacja:

Abstrakt

Reconstruction of a sensation in A. Fet’s lyrics

The sensual nature of A.A. Fet’s lyrics was recognized by his contemporaries. In 1856 V.P. Botkin detected a special “sound” in his poems, that seemed to be a feeling of festivity. In the context of the suggested theme we can distinguish sense-concept “praise of youth” in the sensual layer of poet’s lyrics, which appears in a series of signs. Youth with its sensual content delight, excitement, inconstancy, sincerity, impetuosity is an important life value for Fet, which he stands for throughout his creative development, up to his most recent works. “The raise of youth” does not depend on the object that provokes the feelings, although contextually it mostly depends on natural phenomena. Unlike the lyrics of 40s and 50s, “the raise of youth” is estimated and conceptualized during the period of “Evening Lights.” Detection of established sense-concept in the lyrics of Fet contributes to the actualization of the features of his poetry that are combined with the search of the 20th century poets. This approach gives a new, sensual dimension to the romantic poeticisms, attributes new meanings to words, reveals a fine sense of the connection between the human being and the world.


Реконструкцiя вiдчування в лiрицi А.А. Фета


Чуттєвий характер лірики Афанасія Афанасієвича Фета був визнаним вже його сучасникими. Ще В.П. Боткіним у 1856 році був помічений особливий „звук” у його віршах — відчуття святковості. У ракурсі запропонованої теми вважаємо за можливе у чуттєвому „зрізі” лірики поета виділити почуття-концепт „піднесення молодості”, який виявляється у низці ознак. Молодість з її чуттєвим наповненням піднесення, збудження, мінливість, щирість, поривчастість виступає у Фета важливою життєвою цінністю, яку він відстоює на всьому творчому шляху, аж до самих останніх творів. „Піднесення молодості” не залежить від об’єкта, який провокує відчуття, хоча контекстуально — це, частіше за все, природні явища. На відміну від лірики 40–50 рр. у період „Вечерних огней” „піднесення молодості” оцінюється, концептуалізується. Виявлення в ліриці Фета усталеного почуття-концепта сприяє актуалізації рис його поезії, що поєднують з пошуками поетів ХХ ст. Такий підхід дає інший, чуттєвий вимір романтичним поетизмам, розмагнічує штампи, надаючи словам нові сенси, розтаємничує тонке єднання людини і світу.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.