• Соотношение чувство–мысль в образах исторического прошлого на материале русской прозы второй половины XVIII века

Соотношение чувство–мысль в образах исторического прошлого на материале русской прозы второй половины XVIII века

Jelena Dziuba
Google Scholar Jelena Dziuba
Publikacja:

Abstrakt

The feeling-thought relation in images of the historical past based on the Russian prose of the second half of the 18th century

The methods of creating images of national history typical for the 18th century in the artistic and historical texts, as well as in scientific and journalistic writings are analyzed in the article. Typological matches in mode of images organization based on the example of V.A. Levshin’s, F.A. Emin’s and N.P. Rychkov’s works are set. The study proves that the operation of the archetypal structures, mythologizing of historical facts, emotional and emotional treatment of the historical story line becomes a hallmark of Russian literature and culture in the second half of the 18th century.Stosunek uczucie–myśli w obrazach historycznych na podstawie prozy rosyjskiej drugiej połowy XVIII wieku

W artykule przedstawiono analizę sposobów tworzenia obrazów związanych z historią narodową w tekstach historycznych, pismach naukowych i publicystycznych XVIII wieku. Analiza dzieł Wasilija Lewszyna, Fiodora Emina i Nikołaja Ryczkowa pozwoliła na zestawienie typologii obrazów. Badanie dowodzi, że cechą literatury i kultury rosyjskiej w drugiej połowie XVIII wieku jest mitologizowanie faktów historycznych oraz emocjonalne nasycenie fabuły.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.