Pragmalinguistical analysis of the discourse of persuasion/dissuasion

Andriej Zajnuldinow
Google Scholar Andriej Zajnuldinow
Publikacja:

Abstrakt

Pragmalingwistyczna analiza dyskursu perswazji/wpływu

Artykuł ten poświęcony jest analizie psycholingwistycznego przypadku wyrażenia oceny emocjonalnej na wszystkich poziomach języka w realnej sytuacji werbalnej: perswazji, wpływu. Za przykład służą dwie realne sytuacje werbalne, w których w sposób spontaniczny rozwiązywane są dwa zadania: nakłonienie współrozmówcy do zrealizowania i do zaniechania podróży w określone miejsce. Praca ta wpisuje się w ramy teorii wpływu werbalnego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.