• Слово и предложение в становлении стиля Набокова

Слово и предложение в становлении стиля Набокова

Maja Szymoniuk
Google Scholar Maja Szymoniuk
Publikacja:

Abstrakt

Wyraz i zdanie w stylu Nabokowa

W artykule poddano analizie stylistycznej trzy utwory Nabokowa napisane po rosyjsku i połączone ideą tzw. metapowieści o niepowtarzalnym raju dzieciństwa oraz utraconej ojczyźnie. Autorka podkreśla przede wszystkim charakter normatywny większości chwytów stylistycznych użytych w tekście. Na podstawie leksemów współczesnego rosyjskiego języka literackiego autor implikowany tworzy bogatą siatkę różnorodnych metafor, poetyzując tekst. Wprowadza personifikację mnóstwa szczegółów, tworząc drugie tło epizodów. W składni preferuje konstrukcje parataktyczne, wprowadzając do tekstu narracji repliki dialogowe, często w postaci wtrąceń nawiasowych. Nie unika ironii i satyry.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.