• Проблематика описового і зіставного вивчення польської та української й російської мов

Проблематика описового і зіставного вивчення польської та української й російської мов

Julia Rysicz-Szafraniec
Google Scholar Julia Rysicz-Szafraniec
Publikacja:

Abstrakt

The questions of descriptive and comparable studies of the Polish and Ukrainian/Russian languages

 

This article is devoted to the review of scientific researches of the Ukrainian and Polish Slavists for the last 20 years in the field of confrontative studies of the language facts from a minimum of two compared languages. A focus is brought to questions of the most current and prospective studies from the point of view of small light exposure and breadth of their distribution, including translation studies.

 

Проблематика описательного и сопоставительного изучения польского, украинского и русского языков

 

Данная статья посвящена обзору научных исследований украинских, русских частично белорусских и польских славистов за последние 20 лет в области контрастивного изучения языковых фактов из минимум двух сравниваемых языков. При этом делается акцент на найболее актуальных и перспективных вопросах исследований с точки зрения их малой освещенности и одновременно широты распространения, в том числе и в области переводоведения.

 

Problematyka badań opisowych i porownawczych języka polskiego oraz ukraińskiego i rosyjskiego

 

Artykuł jest poświęcony przeglądowi ukraińskich, rosyjskich częściowo białoruskich i polskich prac naukowych, jakie ukazały się w ciągu ostatnich 20 lat w zakresie konfrontatywnych badań mownych faktów z minimum dwóch języków słowiańskich. Szczególną uwagę zwrócono na aktualne i perspektywistyczne badania, w tym w dziedzinie przekładoznawstwa.

 

 

 

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.