• Коллективная versus автобиографическая память в книге Дмитрия Бавильского „Музей воды. Венецианский дневник эпохи Твиттера”

Коллективная versus автобиографическая память в книге Дмитрия Бавильского „Музей воды. Венецианский дневник эпохи Твиттера”

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.10
Iryna Banakh
Google Scholar Iryna Banakh
Publikacja:

Abstrakt

W artykule podjęto badania korelacji pamięci zbiorowej i autobiograficznej na przykładzie książki Dmitrija Bawilskiego Muzeum wody. Pamiętnik wenecki ery Twittera. W procesie tworzenia tekstu autor dziennika nie tylko dołącza fakty do pamięci zbiorowej uchwyconej w symbolicznej przestrzeni miasta, lecz także buduje pamięć autobiograficzną, która odpowiada aksjologicznym intencjom pisarza. Opierając się na teorii „pamięci miejsc” oraz narratologii, a także na inwariantach supertekstu weneckiego, autorka artykułu pokazuje, w jaki sposób symboliczna przestrzeń miasta determinuje strukturę narracyjną tekstu, jak kolektywne reprezentacje miasta określają formy zapisu, przechowywania, reprodukcji i tekstowego tworzenia informacji o podróży, a dziennik podróży Bawilskiego staje się eksperymentem z kategorią czasu i pamięcią autobiograficzną.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.