• Ономастикон Кобзаря: поширені типи поетонімів та їхнє функційне навантаження (до 205-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка)

Ономастикон Кобзаря: поширені типи поетонімів та їхнє функційне навантаження (до 205-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка)

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.172.3
Dominika Janczura
Google Scholar Dominika Janczura
Publikacja:

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest poświęcony zagadnieniu onomastyki literackiej, będącej ważną sub-dziedziną współczesnego językoznawstwa ukraińskiego. Celem opracowania jest przedstawie-nie struktury onomastykonu zbioru poezji Tarasa Szewczenki Кобзар [Kobziarz] oraz ukazanie osobliwości funkcjonowania onimów z uwzględnieniem ich nacechowania pragmatycznego. Onomastykon zbioru poezji Кобзар tworzą różne nazwy własne, z czego większość to toponimy, antroponimy i imiona fikcyjne. Nazwy własne użyte w badanym tekście, oprócz prymarnej funk-cji nominatywnej, w celu identyfikacji konkretnych realnych obiektów otoczenia pełnią również funkcję tekstotwórczą, aksjologiczną, artystyczną, symboliczną, asocjacyjną, personalizującą oraz funkcję uatrakcyjnienia.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.