Spis wszystkich numerów

Tom 17 Nr 3 (2022)

Zeszyt 17.3 (2022) „Studia Philosophica Wratislaviensia” w całości poświęcony został książce Adama Groblera pt. Epistemologia. Sandwiczowa teoria wiedzy. Publikowane artykuły są zapisem głosów w dyskusji toczonych w trakcie zorganizowanego w październiku 2021 roku przez Mateusza Kotowskiego oraz Krzysztofa Szlachcica sympozjum na temat tej pracy. Komentarze oraz krytyczne uwagi, dotyczące przede wszystkim zaproponowanej definicji wiedzy, spotykają się z odpowiedzią samego Adama Groblera. 

Tom 17 Nr 2 (2022)

W zeszycie Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XVII, fasc. 2 (2022) znalazły się teksty w języku polskim i angielskim; na zawartość numeru składa się pięć samodzielnych artykułów oraz jedna recenzja. Numer otwiera studium Mariusa Povilasa Šaulauskasa poświęcone agnoiologicznej specyfice nowożytnej i współczesnej epistemologii (a więc: założeniu, że niewiedza jest wiarygodną podstawą wiedzy). W kolejnym artykule Randall E. Auxier i Przemysław Bursztyka przedstawiają ironię jako mechanizm konstruowania podmiotowości, który zarazem wprowadza w obszar podmiotowości moment inności. Następnie Antoni Torzewski podejmuje problem reprezentacjonizmu i antyreprezentacjonizmu, zaczynając od ogólnych filozoficznych argumentów Richarda Rorty’ego, by potem rozważyć szczegółowy przypadek filozofii fotografii (w nawiązaniu do koncepcji Rolanda Barthes’a i Viléma Flussera). W kolejnym tekście Karol Morawski przedstawia dylematy antropologii politycznej (jednostka versus społeczeństwo, współpraca versus konflikt, dialog versus antagonizm), zarówno w ujęciu historycznym, jak i w odniesieniu do współczesnych stanowisk. Blok artykułów zamyka wspólny tekst Ariana Kowalskiego i Michała Sawickiego poświęcony koncepcji człowieczeństwa Ericha Fromma. Dopełnieniem zawartości numeru jest, przygotowana przez Wojciecha Kilana, recenzja książki Tomasza Snarskiego pt. Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią (Więź, Warszawa 2021).

Tom 17 Nr 1 (2022)

W zeszycie 1 z 2022 roku czytelnicy kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia” znajdą sześć obszernych studiów teoretycznych oraz historyczno-filozoficznych. Randall E. Auxier i Przemysław Bursztyka podejmują zagadnienie Obcego w perspektywie współczesnej filozofii — problem dotkliwie aktualny. Piotr Machura pisze o moralnej topografii pamięci, wskazując na jej rolę w kształtowaniu się tożsamości. Studium Victorii Rowe Holblbrook dotyczy złożonego zagadnienia metafizyki piękna w islamie, w której to religii, mimo zakazu reprezentacji, ta kategoria estetyczna odgrywa istotną rolę. Kwestie obrazowania analizuje również Ilona Błocian, czyniąc to z perspektywy psychoanalitycznej Sigmunda Freuda, zaś turecki badacz Engin Erdem analizuje wpływ myśli Arystotelesa na metafizykę Boga w filozofii Ibn Siny. Marta Dixa podjęła szeroko dyskutowany problem roli kultury w ewolucji gatunku ludzkiego.

Tom 16 Nr 4 (2021)

Wśród zróżnicowanych tematycznie artykułów zeszytu 4/2021 Studia Philosophica Wratislaviensia wyróżnia się przełomowe studium Davide Artico na temat wpływu przekonań etycznych na wzorce estetyczne na przykładzie 16-wiecznego dzieła Elia Levity Bovo Bukh, napisanego w języku jidysz, oraz dociekania historyczne Victorii Rowe Holbrook, wskazującej na intrygujące zapożyczenia ideowe między dziełami Platona a Koranem. Elżbieta Walerich pisze o racjonalnym poznaniu według Bergsona, Andrzej Lorczyk wskazuje na inspiracje myśli aksjologicznej Henryka Elzenberga, zaś Sławomir Barć wskazuje na paralele między fenomenologią Husserla i nauczaniem Buddy. Tom zamyka przekład dzieła Proklosa, poświęconego platońskiej teologii, przygotowany przez Marcina Komorowskiego.

Tom 16 Nr 3 (2021)

Zeszyt 3/2021 Studia Philosophica Wratislaviensia jest niemal w całości poświęcony sympozjum na temat książki Wojciecha Sadego pt. Struktura rewolucji relatywistycznej i kwantowej w fizyce. W dyskusji, zorganizowanej i zredagowanej przez Krzysztofa Szlachcica i Mateusza Kotowskiego, udział wzięli czołowi polscy znawcy zagadnień filozoficzno-naukowych. Adam Grobler rozpatruje argumentację Sadego z punktu widzenia współczesnych nurtów epistemologicznych, Zenon E. Roskal odnosi się krytycznie do idei rewolucji naukowych Thomasa S. Kuhna, Marek Sikora przenosi dyskusję na poziom teorii relatywistycznej i kwantowej, Łukasz Mścisławski wskazuje nieścisłości w argumentacji Sadego, Marek Woszczek, Marcin Gileta, Sebastian Kozera i Andrzej Łukasik podkreślają kooperacyjną naturę współczesnych poszukiwań naukowych, zaś Mateusz Kotowski pyta o sens niedookreślenia teorii przez doświadczenie. Tom wieńczy obszerna recenzja książki na temat pamięci o Holokauście, pióra Ryszarda Różanowskiego.

Tom 16 Nr 2 (2021)

„Studia Philosophica Wratislaviensia” vol. XVI fasc. 2 (2021) zawierają publikacje zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Do pierwszej grupy należą tekst Magdaleny Kozak, poruszający problematykę śmiertelności w ujęciu Lévinasa i Heideggera, artykuł Piotra Martina, podejmujący kwestię jedności i wielości w filozofii sztuki, oraz wspólne rozważania Leszka Kleszcza i Krzysztofa Ształta na temat demitologizacji. Anglojęzyczny blok obejmuje artykuły: Fundy Günsoy, na temat badań Leo Straussa nad średniowieczną islamską filozofią polityki; Kamili Gheorghe, przedstawiający sylwetkę Fernanda Savatera; Romana Tuziaka, o relacji między logiką formalną a naturalnymi sposobami rozumowania. W numerze znalazły się też odpowiedzi Jerzego Lutego na komentarze do jego książki Sztuka jako adaptacja. Uniwersalizm w estetyce ewolucyjnej, które opublikowane zostały w vol. XVI fasc. 1 (2021). Dopełnieniem są wspomnienie profesora Andrzeja J. Norasa autorstwa Beaty Trochimskiej-Kubackiej oraz recenzja książki Łukasza Leonkiewicza pt. Postrenesans rosyjski. Kierunki i perspektywy rozwoju współczesnej filozofii rosyjskiej na przykładzie koncepcji W. Bibichina i S. Chorużyja, którą przygotował Jan Krasicki.

Tom 16 Nr 1 (2021)

Numer 16.1 (2021) „Studia Philosophica Wratislaviensia” otwiera sympozjum wokół książki Jerzego Lutego pt. Sztuka jako adaptacja: uniwersalizm w estetyce ewolucyjnej (Kraków 2018). Po wprowadzającym głosie autora prezentujemy dyskusję, w której udział wzięli Piotr Przybysz, Agnieszka Bandura, Łukasz Huculak i Zbigniew Pietrzak. Odpowiedź Jerzego Lutego na komentarze ukaże się w następnym numerze.

Zeszyt obejmuje także dwa osobne artykuły, które są poświęcone polskim autorom: Joachimowi Lelewelowi (artykuł Marty Ciechowicz pt. Joachim Lelewel’s methodological ideas) oraz Henrykowi Elzenbergowi (artykuł Antoniego Płoszczyńca pt. Rola ascetyzmu w antropologii filozoficznej Henryka Elzenberga). W numerze znalazło się również przygotowane przez Artura Pacewicza tłumaczenie Wprowadzenia do dialogów Platona Albinusa ze Smyrny wraz z komentarzem. Zeszyt zamykają dwie recenzje — książek Piotra Schollenbergera pt. Jednostkowość i wydarzenie. Studia z estetyki Lyotarda (Warszawa 2019) oraz Dawida Szkoły pt. Pomiędzy filozofią a stylem życia. Egzystencjalizm w polskiej prozie pokolenia ’56 (Wrocław 2019) — napisane, odpowiednio, przez Adama Chmielewskiego i Marka Błaszczyka.

Tom 15 Nr 4 (2020)

Autorzy najnowszego numeru „Studia Philosophica Wratislaviensia” podejmują zagadnienia współczesnej antropologii filozoficznej, filozofii religii i teorii politycznej. W swojej analizie poglądów Alasdaira MacIntyre’a na temat państwa Kamil Aksiuto argumentuje, że MacIntyre krytykuje współczesne państwo jako niezdolne do realizacji idei dobra wspólnego. Z kolei w obszernym omówieniu książki Tomasza Polaka System kościelny Ireneusz Ziemiński analizuje genezę chrześcijaństwa oraz zagrożenia dla jego przyszłości. Według Damiana Winczewskiego Jarosław Ładosz zakwestionował tradycyjne marksistowskie poglądy na nauki formalne i zaproponował oryginalną perspektywę rozumienia matematyki. Pojęcie transcendencji w poglądach Hannah Arendt bada Katarzyna Gurczyńska, natomiast Kamila Morawska rekonstruuje poglądy Gastona Bachelarda na temat roli obrazów w rozumieniu istoty ludzkiej człowieka. Mariusz Turowski zaś przygląda się problemom teoretycznej skuteczności kategorii cywilizacji we współczesnych analizach islamu oraz idei modernizacji.

Tom 15 Nr 3 (2020)

W tomie tym chcieliśmy przedstawić i porównać różnorodne stanowiska wobec abstrakcji oraz zainicjować debatę wokół tej kategorii pomiędzy reprezentantami różnych dyscyplin: filozofii, estetyki, historii sztuki, literaturoznawstwa, matematyki, wreszcie samej sztuki. Ta wymiana zdań między sztuką a filozofią (której kontekst jest przede wszystkim estetyczny) nie ma na celu wypełniania luk istniejących w toczącej się od początków XX  wieku dyskusji o abstrakcji. Wynik tego spotkania — w postaci niniejszego tomu — okazał się jednak obustronnie korzystny i interesujący. Być może czytelników zadziwi fakt, z jak różnych punktów wyjścia docieraliśmy w naszych poszukiwaniach w pobliskie bądź te same miejsca…

Tom 15 Nr 2 (2020)

Tom otwiera seminarium pod tytułem „Discussing Wonder”, w którym zgromadzono teksty trojga autorów na temat tytułowej kategorii zadziwienia (zachwytu). W otwierającym artykule U. Lisowska przedstawia argumenty na rzecz politycznej doniosłości pojęcia zadziwienia, czerpiąc między innymi z prac J. Bendika-Keymera. W kolejnym tekście Bendik-Keymer rozwija swoje stanowisko, koncentrując się na pojęciach autonomii i antroponomii. Te dwa oraz inne ujęcia krytykowane są w ostatnim głównym artykule, w którym W.P. Małecki podważa polityczne i moralne znaczenie zadziwienia. Seminarium zamykają trzy krótkie komentarze, w których autorzy wzajemnie odnoszą się do swoich tekstów. W dalszej części tom obejmuje wybór zróżnicowanych tematycznie artykułów. W pierwszym z nich I. Kirallah omawia krytykę sufizmu, którą sformułował współczesny marokański filozof — M. Abed Al-Jabri. Następnie poruszane są: zagadnienie wieloznaczności wyrazów w filozofii stoickiej, filozoficzne wątki poetyki G.E. Lessinga, kwestia aktualności ujęcia mądrości przez I. Kanta i problem granic nauki. Pojawiają się również uwagi o abstrakcji i hipostazie, o tym, jak tworzyć siebie według M. Foucaulta oraz czym był „człowiek ludzki” w myśli W. Kadłubka.

 

Tom 15 Nr 1 (2020)

Zeszyt pierwszy z 2020 roku kwartalnika filozoficznego Studia Philosophica Wratislaviensia (vol. XV, fasc. 1, 2020) zawiera teksty publikowane zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Na plan pierwszy tego wydania wysuwa się problematyka antropologiczno-etyczna, w tym zagadnienia tolerancji, ludzkiej godności, posthumanizmu oraz emocjonalności, omawiane z filozoficznego punktu widzenia. Uzupełnieniem dla tych artykułów są tekstu podejmujące kwestie teoriopoznawcze, polityczno-filozoficzne i estetyczne.

Tom 14 Nr 4 (2019)

Tom XIV zeszyt 4 (2019) Studia Philosophica Wratislaviensia zawiera sześć artykułów — zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej — oraz dwie recenzje. Blok artykułów otwierają teksty w różnym stopniu nawiązujące do filozofii Platona. W pierwszym z nich Geoffrey C. Bove i Ilter Coskun analizują inspirowany Platońskim Fajdrosem obraz Franza Cauciga. W drugim Stephen Oppong Pepprah proponuje reinterpretację koncepcji obywatelstwa zawartej w Platońskim Państwie. Wątek platoński pojawia się również w kolejnym artykule: Marcin Pietrzak korzysta z Platońskich dialogów, by uzasadnić tezę, zgodnie z którą sofistów, Kalliklesa i Trazymacha, należy określić jako mówców cynicznych. Perspektywa historycznofilozoficzna charakteryzuje także tekst Marka Sołtysiaka poświęcony specyfice sceptycyzmu Michela de Montaigne’a. W kolejnym artykule Marcin Drofiszyn przedstawia nowe rozumienie zasady aglomeracji w kontekście logiki dylematów moralnych. Blok artykułów zamyka zaproponowana przez Daniela Komarzycę kontekstowa reinterpretacja taoizmu w duchu lewicowego libertarianizmu. Sekcja recenzji ponownie nawiązuje do wątków sceptycznych — jest tak za sprawą szkicu Adama Chmielewskiego poświęconego książce Zuzanny Parusnikovej David Hume, Sceptic. Blok dopełnia przygotowana przez Mieszka Wandowicza recenzja książki Jacka Dukaja pt. Po piśmie.

Tom 14 Nr 3 (2019)

Tom 3 (2019) z serii „Studia Philosophica Wratislaviensia” obejmuje artykuły poświęcone niemieckiej filozofii końca XIX i początków XX wieku, przede wszystkim filozofii Hermanna Cohena i przedstawicieli myśli neokantowskiej (międy innymi Cassirera, Hönigswalda, Nelsona). Cohen, niemiecki filozof żydowskiego pochodzenia, to postać, którą należy łączyć także z początkiem filozofii dialogu, stąd część tekstów w zbiorze podejmuje problematykę Cohenowskiej filozofii religii i jego koncepcję judaizmu. Ponadto tom zawiera wątek wrocławski, gdyż z Wrocławiem związani byli Cohen i Cassirer (obaj w okresie wczesnej młodości), jak też postaci stanowiące przedmiot omówień dwóch kolejnych tekstów — Freudenthal i Hönigswald, którzy w tamtym czasie byli profesorami Uniwersytetu. Teksty prezentują bogaty wachlarz tematyczny, oprócz filozofii religii dotyczą wielu dziedzin: filozofii poznania, nauki, etyki, filozofii kultury i sztuki czy w końcu historii i metodologii filozofii. Z uwagi na fakt, że myśl Cohena i neokantyzmu pozostaje wciąż niedostatecznie rozpoznanym kierunkiem na gruncie polskich badań, niniejszy tom zawierający teksty znamienitych znawców przedmiotu stanowi ich istotne dopełnienie.

Tom 14 Nr 2 (2019)

Oddajemy do rąk czytelnika kolejny tom (vol. 14, fasc. 2 (2019)) „Studia Philosophica Wratislaviensia”. Zamieszczone w nim artykuły, przekład i recenzje, obejmują różnorodne zagadnienia zarówno z historii filozofii, także w bioetycznym oraz estetycznym kontekście, jak i problemy natury empiryczno-kognitywnej. Zamieszczony w tomie przekład umożliwia czytelnikowi kontakt z prozą (choć w bardzo skromnym zakresie) Waltera Benjamia. Paryż, „malowany” piórem tego pisarza jako źródło inspiracji dla artystów, jest miastem nierealnym, odległym od realistycznych i naturalistycznych obrazów, do których Walter Benjamin odwołuje się w swojej „paryskiej perygrynacji”. Redaktor tomu – Zbigniew Pietrzak

Tom 14 Nr 1 (2019)

W trzynastoletniej historii kwartalnika “Studia Philosophica Wratislaviensia” zeszyt 1 z 2019 roku symbolizuje ważki przełom. Jest to pierwsze regularne wydanie kwartalnika zawierające wyłącznie artykuły w języku angielskim. Poczynając od tego wydania “Studia Philosophica Wratislaviensia” będą publikowały teksty w języku polskim i angielskim. Obecny zeszyt zawiera trzynaście studiów filozoficznych, których autorami są uczeni z Grecji, Litwy, Meksyku, Polski, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Pięć artykułów z filozofii współczesnej zawiera analizę i krytykę rozmaitych wątków filozofii moralnej i politycznej Alasdaira MacIntyre’a. Problemy te podejmują Steven Peña, Baleb Bernacchio, Grzegorz Hołub, Adam Chmielewski i Eleni Leontsini. Historyczno-filozoficzne studium Artura Pacewicza dotyczy idei Sokratejskiej ascezy w Uczcie Platona, zaś analizę wiarygodności źródeł do interpretacji doktryn sofistycznych omawia Stefania Gombini. Krzysztof Brzechczyn analizuje napięcie między wątkami liberalnymi i komunitarnymi w tradycji i ideologii ruchu Solidarności w Polsce. Relacje między pluralizmem wartości a liberalizmem w kontekście filozofii Isaiaha Berlina rozważa Beata Polanowska-Sygulska. Dario Mazzola analizuje kwestię prawa do swobodnego przemieszczania z punktu widzenia teorii prawa naturalnego. Obed Frausto Gatica ujmuje opozycję między ideami federalizmu i antyfederalizmu jako dwoma sposobami rozumienia polityki, zaś Povilas Aleksandravicius rozważa alternatywne sposoby rozumienia idei europejskości i tożsamości Unii Europejskiej. The present issue of the philosophical quarterly Studia Philosophica Wratislaviensia” marks a major breakthrough in its thirteen-year history. This is the first regular edition of the quarterly containing exclusively the articles written in the English language. Starting from this issue, Studia Philosophica Wratislaviensia" will publish texts both in Polish and English languages. The current issue contains thirteen studies written by authors hailing from Greece, Italy, Lithuania, Mexico, Poland, and the United States. Five articles address various problems and ideas emerging in the context of Alasdair MacIntyre's moral and political philosophy; those problems are taken up by Steven Peña, Baleb Bernacchio, Grzegorz Hołub, Adam Chmielewski and Eleni Leontsini. Artur Pacewicz’s study of concerns the idea of ​​Socratic asceticism in the Plato's Symposium, while the credibility of sources for the interpretation of Sophistic doctrines is discussed by Stefania Gombini. Krzysztof Brzechczyn analyzes a tension between liberal and communal approaches in the tradition and ideology of the Solidarity movement in Poland. The relationship between the value-pluralism ​​and liberalism in the context of Isaiah Berlin's philosophy is the subject of the article by Beata Polanowska-Sygulska. Dario Mazzola examines the question of the right to free movement from the point of view of the natural law theory. Obed Frausto Gatica discusses the opposition between federalism and anti-federalism in America as two divergent ways of understanding politics, while Povilas Aleksandravicius considers alternative ways of understanding the idea of ​​Europeanism and the identity of the European Union.

Tom 13 Nr 4 (2018)

W najnowszym numerze czasopisma „Studia Philosophica Wratislaviensia” poruszone zostały następujące zagadnienia: rola Kazimierza Twardowskiego w logice, filozoficzne ujęcie jakości życia, interpretacja filozofii Heideggera w konteście koncepcji reistycznej oraz kwestia historii formy estetycznej i jej wykorzystanie w ogólnej historii filozofii. Ponadto znajdziemy w nim dyskusję dotyczącą książki Michała Kozłowskiego „Znaki równości. O społecznym konstruowaniu stosunków egalitarnych” oraz nowy przekład fragmentu „Zarysów pirrońskich” Sekstusa Empiryka. Całość wieńczy dział recenzji.

Tom 13 Nr 3 (2018)

Tom XIII, fasc. 3 (2018) kwartalnika Studia Philosophica Wratislaviensia prezentuje sympozjum na temat książki Andrzeja Kisielewicza, Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego myślenia (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017). Przygotowana jako podręcznik akademicki publikacja profesora Kisielewicza proponuje praktycznie zorientowany model nauczania logiki w ramach kursów uniwersyteckich. Przeprowadzona w tym kontekście krytyka logiki formalnej wzbudziła zainteresowanie i kontrowersje, które znalazły wyraz w komentarzach Andrzeja Biłata, Marcina Łazarza, Mateusza Kotowskiego, Ludomira Newelskiego, Jana Sielezina, Bartłomieja Skorwona oraz Krzysztofa Szlachcica. Tom zawiera również odpowiedź Andrzeja Kisielewicza na uwagi dyskutantów. Zwartość książki dopełniają dwa samodzielne artykuły. Magdalena Żołud przyjmuje perspektywę Lemowskiej filozofii literatury, by w swoim tekście przeanalizować problem poznawczej wartości sztuki filmowej. W drugim artykule Sławomir Czapnik, skupiając się na kategorii wolności, argumentuje na rzecz fundamentalnej roli dialektyki w filozofii Zbigniewa Baumana.

Tom 13 Nr 2 (2018)

Najnowszy numer czasopisma otwiera artykuł dotyczący zagadnień metaetetycznych, ponadto znalazły się w nim teksty dotyczące logiki temporalnej, zagadnienia sprawiedliwości w filozofii Fryderyka Nietzschego, relacji doświadczenia i rozumu oraz tekst analizujący zagadnienie religii w ujęciu Emmanuela Levinasa. W dziale Przekłady zawiera Komentarz do „Fajdrosa” Hermiasa Aleksandryjczyka. Duża część tego numeru poświęcona jest dyskusji nad książką Mariusza Turowskiego: C.B. Macpherson: „indywidualizm posiadaczy” a dylematy współczesnej ontologii politycznej, oraz dyskusji nad monografią Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss — Rawls — Habermas autorstwa Doroty Sepczyńskiej.

Tom 13 Nr 1 (2018)

W najnowszym numerze czasopisma znalazły się artykuły z historii filozofii nowożytnej i współczesnej. Można zapoznać się m.in. z interpretacjami filozofii Leibniza, Nietzschego, Derridy i Quine’a. Ponadto znalazło się miejsce na dyskusję o książce Karola Morawskiego Dyskurs, hegemonia, demokracja. Analiza krytyczna projektu demokracji radykalnej E. Laclau i Ch. Mouffe oraz wywiad z niemieckim profesorem Gunterem Scholtzem, dotyczący filozofii muzyki.

Tom 12 Nr 4 (2017)

Niniejsza publikacja jest dopełnieniem sympozjum „W poszukiwaniu definicji życia”, które odbyło się 15 grudnia 2016 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Zawiera ona teksty zainspirowane myślą dr. Krzysztofa Chodasewicza, będące świadectwem, że Jego osoba i dokonania wywarły znaczący wpływ na autorów w wymiarze i teoretycznym, i osobistym. Na tom składa się siedem artykułów naukowych podejmujących zagadnienia bliskie filozoficznym zainteresowaniom Krzysztofa Chodasewicza. Integralną częścią publikacji są wspomnienia poświęcone Jego osobie.

Tom 12 Nr 3 (2017)

Tematem najnowszego numeru „Studia Philosophica Wratislaviensia” jest zło. W zamieszczonych artykułach zagadnienie to ujmowane jest z różnych stron: metafizycznej, epistemologicznej, antropologicznej i kulturowej. Autorzy ukazują różne aspekty zła, przybliżając też sposób jego ujmowania przez klasycznych myślicieli, takich jak św. Augustyn czy Paul Ricoeur.

Tom 12 Nr 2 (2017)

Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XII, fasc. 2 (2017) skupiają się na zagadnieniach społeczno-politycznych i ontologicznych. Część Artykuły rozpoczyna przygotowane przez Waldemara Bulirę omówienie teorii nowoczesności Ágnes Heller i Ferenca Fehéra. Kolejne artykuły poruszają kwestię ponowoczesności: Markus Lipowicz broni zasadności tej kategorii, a Katarzyna Szkaradnik argumentuje na rzecz aktualności hermeneutyki w dobie postmodernizmu. Drugi blok problemowy obejmuje artykuł Damiana Leszczyńskiego na temat świadomości i czasu oraz opracowaną przez Bartłomieja Skowrona analizę stanu badań w polskiej ontologii. Problematykę ontologiczną dopełnia sympozjum na temat książki Marka Piwowarczyka (Podmiot i własności. Analiza podstawowej struktury przedmiotu), na które składają się komentarze Jacka Wojtysiaka i Michała Głowali oraz odpowiedź Autora. Tom zamykają: przygotowane przez Joannę Komorowską tłumaczenie Komentarza Symplicjusza do Fizyki Arystotelesa oraz recenzje autorstwa Adama Chmielewskiego i Tomasza Mroza, prezentujące nowości na polskim rynku wydawniczym (odpowiednio: S Czapnik, Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania. Wybrane zagadnienia oraz C. Głombik, Eucken i milczenie czasu. Z historii polskich odczytań filozofa noblisty).

Tom 12 Nr 1 (2017)

Tematyka najnowszego numeru „Studia Philosophica Wratislaviensia” koncentruje się przede wszystkim na nowszej historii filozofii. Otwierają go trzy teksty poświęcone współczesnemu filozofowi Johnowi Greyowi. W dwóch z nich autorka, Beata Polanowska-Sygulska, snuje refleksje nad trzema książkami wspomnianego myśliciela anglosaskiego, a trzeci zawiera wywiad, jaki z nim przeprowadziła. Tekst Bartosza Bednarczyka, mimo że zakorzeniony w historii filozofii, przedstawia rozważania o charakterze systematycznym. Autor, opierając się na analizie tekstów Kartezjusza, Kanta i Husserla, argumentuje, że filozoficzne ujęcie Boga jest swoistym procesem, w którym odrzuca się jego ujęcie naiwne i przechodzi do wysublimowanego określenia jako Absolutu. Konsekwencjami tego procesu są: odejście od ujmowania Boga w postaci obrazów zewnętrznych wobec podmiotu dokonującego refleksji na rzecz i możliwość pojawienia się rozmaitych form obrazowania w obszarze samego podmiotu. Z kolei Paweł Urbański w swym artykule rozważa sens zwrotu „koniec filozofii” autorstwa niemieckiego filozofa Martina Heideggera. Autor pokazuje, że ta ocena stanu filozofii jest efektem „dialogu” z G.W.F. Heglem i F. Nietzschem. Artykuł Bogumiła Chmiela ma charakter przeglądowy i przedstawia zasadnicze koncepcje tzw. szkoły tradycjonalizmu integralnego, czyli takich filozofów, jak R. Guenon, F. Schuon i A.K. Coomaraswamy. Oprócz wspomnianych artykułów, jak zwykle, numer uzupełniają recenzje najnowszych publikacji z zakresu filozofii.

Tom 11 Nr 4 (2016)

Najnowszy tom „Studia Philosophica Wratsilaviensia” zawiera przede wszystkim artykuły z zakresu filozofii nauki i metodologii. Omawiane są poglądy takich autorów, jak Dudley Shapere, Willard V. Quine i Statsis Psillos. Ponadto w numerze znajdują się studia poświęcone Antoniemu Kępińskiemu, Wasylowi Sezemanowi, Konstatemu Ciołkowskiemu oraz Erazmowi z Rotterdamu. Całość uzupełnia przekład jednego z tekstów Mario Bungego.

Tom 11 Nr 3 (2016)

Najnowszy tom kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia" poświęcony jest w całości zagadnieniom z zakresu antropologii filozoficznej, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów etycznych i kulturowych. Zawarte w tomie teksty dotyczą m.in. poglądów Tomasza z Akwinu, Michaela Tomasello, Mieczysława Krąpca i Emanuela Levinasa, a także takich zagadnień, jak intencjonalność, natura i geneza osoby, znaczenia religii w kształtowaniu natury ludzkiej.