Spis wszystkich numerów

Tom 41 (2022): Dyskryminacja i strategiczna litygacja w czasach populizmu

Teksty w tomie 41 Dyskryminacja i strategiczna litygacja w czasach populizmu łączy zagadnienie, jak w warunkach populizmu walczyć o prawa człowieka. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytania:

– Czy współczesne populizmy dyskryminują swoich obywateli i ze względu na jakie cechy?

– Jak przeciwdziałać dyskryminacji w czasach populizmu?

– Jaką rolę odgrywają sądy, administracja publiczna i organizacje pozarządowe w ochronie przed dyskryminacją?

Strategiczna litygacja jest ujmowana jako zjawisko wielowymiarowe i wielopoziomowe. Sprawa sądowa to nie tylko moment zderzenia konkretnych stron, lecz także dyskursów i interesów. Dlatego autorzy zwracają szczególną uwagę na jej kontekst społeczny i polityczny, który silnie łączy się z prawicowym populizmem występującym w ostatnich latach w Polsce.

Tom 39 (2022)

Opracowania opublikowane w 39 numerze czasopisma „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” obejmują istotne zagadnienia dotyczące praktyki stosowania i egzekwowania prawa. Wśród zebranych tu tekstów nich mieści się na przykład artykuł poświęcony analizie stanowiska judykatury w zakresie przedawnienia roszczeń z umów kredytowych „frankowych” i biegu terminu do wytoczenia powództwa oraz artykuły traktujące o prawie dowodowym. Autorzy omawiają w nich zagadnienia pośredniości postępowania dowodowego w sprawach podatkowych i znaczenia utrwalonych zeznań świadków, dowodów contra legem w postępowaniu karnym w świetle art. 168a k.p.k. oraz dowodu z zeznań świadka na piśmie w świetle art. 2711 k.p.c. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy szczególnie dyskusyjne stały się spółki internetowe. W opracowaniu dotyczącym internetowej spółki z o.o. w organizacji zwrócono uwagę na ryzyko dla bezpieczeństwa obrotu prawnego związane z funkcjonowaniem takiej spółki i sformułowano postulaty de lege ferenda w zakresie wprowadzenia istotnych zmian legislacyjnych, które pozwoliłyby takie ryzyko ograniczyć. Niniejszy numer „Studenckich Prac…” tradycyjnie obejmuje również problematykę ekonomiczną. W obszarze tych zagadnień mieści się między innymi artykuł dotyczący mikrotargetingu jako formy komunikacji marketingowej. W tekście wskazano przede wszystkim znaczenie tego narzędzia dla rozwoju reklamy spersonalizowanej.

Tom 37 (2021): Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii

Artykuły zawarte w 37 tomie „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zatytułowanym Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii są próbą oceny, czy tworzone normy prawne będą efektywnym środkiem do osiągnięcia najbardziej preferowanych stanów rzeczy w istniejącej rzeczywistości społecznej. Niniejsze wydanie jest przeglądem analiz naukowych, w których autorzy zaprezentowali spostrzeżenia na temat kierunków zmian polityki legislacyjnej i gospodarczej w Polsce. Dyskurs prowadzony jest dwutorowo — z jednej strony opracowanie to stawia prawne kryteria oceny wybranych regulacji, z drugiej zaś odwołuje się do myśli ekonomicznej odnoszącej się modelu systemu gospodarczego. Oddajemy w ręce czytelników najnowszy tom czasopisma z przekonaniem, że podjęte w nim rozważania okażą się ważnym głosem w dyskusji na ważkie tematy w dziedzinie prawa i ekonomii oraz przyczynią się do dalszej refleksji naukowej w tych obszarach.

Tom 36 (2021)

Kolejny, 36. tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zawiera teksty autorstwa studentów oraz doktorantów, które były prezentowane podczas 18. Międzynarodowej Studenckiej Konferencja Naukowej: Ekonomia wobec wyzwań XXI wieku organizowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Naukowe Koło Ekonomistów w dniu 19 grudnia 2020 r. W Konferencji wzięło udział 49 prelegentów z 11 ośrodków na terenie Polski i 12 z innych krajów: między innymi Indii, Ukrainy, Algierii, Nigerii, Malezji, Filipin, Pakistanu, Słowienii oraz Indonezji.  Podejmowana przez autorów problematyka dotyka pojawiających się problemów ekonomii XXI wieku zarówno od strony społecznej, finansowej jak i prawnej.  

Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Oddajemy w Państwa ręce trzydziesty piąty tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zatytułowany Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych. Opracowanie zbiera wyniki badań młodych naukowców — studentów, doktorantów i doktorów, którzy podjęli się ich zaprezentowania w formie artykułów o tematyce prawno-ekonomicznej. Problematyka praw i wolności kształtujących się w tyglu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych jest niezmiennie ciekawa i wielowątkowa. Prawa podmiotowe stanowią złożoną konstrukcję pojęciową, a rolą prawodawcy i praktyki jest „odkrywanie” ich treści i takie kształtowanie prawa, aby zostały one objęte pełną ochroną. Szczególnym przypadkiem uprawnień podmiotów prawa są wolności prawnie chronione, które pojawiają się wtedy, gdy prawo zakazuje podmiotom ingerencji w sferę działalności podmiotu korzystającego z tej wolności2. W tomie podjęto wiele tematów, które przedstawiają współczesne problemy gospodarcze i społeczne oraz zestawiono je z tym, jak poszczególne jednostki w ich ramach realizują swoje prawa i wolności. W tym ujęciu prawo będzie formą wyrazu, swego rodzaju odpowiedzią wobec ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

 

Oddając w ręce czytelników kolejny tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych”, wyrażamy nadzieję, że przyczyni się on do pełniejszego zrozumienia współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, które trapią młodych naukowców, i stanie się przyczynkiem do dalszych badań w tych obszarach.

Tom 34 (2020)

Najnowszy tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” (34) poświęcony jest aktualnym wyzwaniom, przed jakimi staje prawodawstwo krajowe oraz unijne. Zbiór ten składa się w całości z anglojęzycznych artykułów młodych przedstawicieli nauki, dzięki czemu „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” kontynuują aktywne uczestnictwo w jej międzynarodowym obiegu.

Tom 33 (2020): Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

W 33. tomie „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zatytułowanym Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa zaprezentowano opracowania przedstawiające osiągnięcia młodych naukowców — studentów, doktorantów i doktorów, którzy podjęli się zaprezentowania swojej wiedzy i opinii w artykułach dotyczących złożonej tematyki prawno-ekonomicznej. W tomie znajdują się rozważania poświęcone zagadnieniom gospodarczym, na przykład kryzysowi azjatyckiemu z 1997 roku, który stanowi cenne źródło doświadczeń dla gospodarek wschodzących i jest podstawą dalszych decyzji ekonomicznych. Teksty traktują również o relacjach między różnorodnością etniczną a innowacyjnością polskich regionów czy problematyce certyfikatu Fair Trade jako narzędzia do promowania produktów. Znaczną część rozważań zajmują artykuły poświęcone zagadnieniom prawnym, do których należą między innymi kwestie dotyczące przedawnienia straty podatkowej, ryzyko podatkowe, cywilne środki ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej, nowelizacja prawa o zgromadzeniach, konkurencyjność prawa prospektowego czy egzekucje z ruchomości. Odnajdą tu Państwo również zagadnienia związane z prawem pracy, jak na przykład artykuł omawiający wpływ procesów podziału, łączenia i przekształcenia spółek na stosunki pracownicze. Nie zabraknie również tekstu mogącego zainteresować czytelników zajmujących się prawem zabezpieczenia społecznego, w którym omówione zostały postawy młodych Polaków wobec ubezpieczeń społecznych, w tym kwestii odpowiedzialności za zabezpieczenie dochodów na starość.

 

Tom 32 (2020): Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego

Numer 32. Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych jest Księgą pamiątkową ku czci doktora Marcina Winiarskiego zatytułowaną Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Na Księgę składają się wspomnienia o dr. Marcinie Winiarskim, jego dorobek naukowy i organizacyjny z bibliografią opublikowanych prac, wykazem zorganizowanych krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów i innych form aktywności Naukowego Koła Ekonomistów, którego był założycielem i wieloletnim opiekunem. Dalszą część stanowią artykuły nawiązujące do zainteresowań dr. Marcina Winiarskiego, przedstawiające finansowe aspekty działalności marketingowej — koszty reprezentacji i reklamy, a także znaczenie znaku towarowego, użytkowe wykorzystanie utworów przez przedsiębiorców, etykę w reklamie czy marketing i reklamę w kampaniach finansowania społecznościowego. Poza artykułami powiązanymi z aktywnością marketingową w Księdze pamiątkowej zamieszczone są prace dotyczące wykluczenia społecznego, co wiąże się ze Srebrną ekonomią, kosztów alternatywnych przy zamówieniach publicznych i projektów europejskich z ich finansowaniem z funduszy UE (ocena integracji europejskiej) oraz wizualizacji rozwiązań finansowych (zastosowanie matematyki w ekonomii), a także problemem bezpieczeństwa żywności transgenicznej.

Dr Marcin Winiarski był pomysłodawcą, założycielem i wieloletnim redaktorem Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych, które w jego zamyśle miały ułatwić studentom i doktorantom publikację ich pierwszych artykułów.

Tom 31 (2020): Populizm a prawa człowieka

Niniejszy tom Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych zatytułowany Populizm a prawa człowieka powstał w ramach cyklicznego seminarium o tym samym tytule organizowanego przez Koło Naukowe Praw Człowieka we współpracy z Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej (publikacja powstała w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, nr. rej 2015/17/N/HS5/00733). Podstawą spotkań było przekonanie, że współczesny populizm cechuje niejednoznaczny stosunek do praw człowieka. Przedstawione teksty łączy przekonanie, że istnieje związek między polityczną retoryką populizmu a faktyczną ochroną praw człowieka. Populizm stygmatyzuje określone grupy ludzi (migrantów, kobiety, mniejszości seksualne i religijne), co przekłada się na ograniczenie im dostępu do sfery publicznej, co wpływa z kolei na zmniejszenie poziomu ochrony prawnej tych grup. Celem przedstawionych tekstów jest pobudzenie do refleksji, na ile populizm jest zewnętrznym zagrożeniem dla liberalnej demokracji, a na ile wyrasta on z tkwiących u jej podstaw tendencji, takich jak ograniczanie sfery publicznej poprzez polityczną poprawność, podejmowanie decyzji przez ekspertów, a nie deliberację społeczną, czy generowanie ekonomicznych nierówności społecznych.

Tom 30 (2019): Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Oddajemy w ręce czytelników 30 tom „Studenckich Prac Prawniczych, Ekonomicznych i Administratywistycznych” zatytułowany "Prawo wobec jednostki i społeczeństwa". Postępujące szybciej niż kiedykolwiek wcześniej przeobrażenia w życiu jednostek i całych społeczeństw nie mogą pozostać bez wpływu na obowiązujące normy prawne. Co więcej, coraz częstsze zmiany obowiązującego prawa lub praktyki jego stosowania również nie są bez znaczenia dla życia poszczególnych ludzi i zbiorowości. Zachodząca korelacja jest zjawiskiem trudnym do uchwycenia w jego istocie, lecz niezwykle inspirującym i fascynującym dla badaczy. Publikacje znajdujące się w niniejszym opracowaniu na omawianą problematykę spoglądają z wielu perspektyw, co czytelnikowi daje możliwość szerszego spojrzenia na prawo, jednostkę i społeczeństwa, a w szczególności na występujące między tymi pojęciami zależności.

Tom 29 (2019): Current Legal Trends and Legal Challenges in the European Union

Najnowszy tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” został poświęcony aktualnym wyzwaniom, przed jakimi staje prawodawstwo krajowe oraz unijne. Tom w całości tworzą anglojęzyczne artykuły młodych przedstawicieli nauki. Dzięki temu „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” po kilkuletniej przerwie powracają do międzynarodowego obiegu nauki, by zagościć w nim na stałe. W dobie narastającego kryzysu klimatycznego nieprzerwanie trwa przebudowa fundamentów gospodarki Unii Europejskiej. Zmianom tym towarzyszą niewystępujące dotąd wyzwania i wątpliwości, rodzące konieczność wkraczania regulacji prawnych w kolejne obszary życia społecznego i gospodarczego. „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 29 zawierają przekrojową analizę wybranych problemów i wyzwań z zakresu prawa i ekonomii. Celem poszczególnych artykułów jest próba wskazania ciekawych czy wartych uwagi rozwiązań i trendów, mogących przyczynić się do skutecznego stawienia czoła wyzwaniom rzeczywistości. W obliczu rosnącej dynamiki obrotu gospodarczo-prawnego oraz powszechnej, postępującej globalizacji nie sposób przejść obojętnie obok potrzeby sprawnego uchwycenia rzeczywistości w ramy prawne. Stały rozwój poszczególnych instytucji prawnych jest bowiem immanentnie związany z coraz nowszymi potrzebami międzynarodowej i krajowej praktyki kontraktowej, pogłębieniem transgranicznych stosunków handlowych oraz rozwojem współpracy międzynarodowej.

Tom 28 (2019): Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

28 numer „Studenckich Prac Prawniczych, Ekonomicznych i Administratywistycznych” obejmuje wiele opracowań istotnych z punktu widzenia aktualnych problemów praktyki gospodarczej, między innymi artykuł New Prospectus Regime: A critical analysis of chosen changes, zawierający analizę niektórych zamian wdrożonych przez rozporządzenie Parlamentu i Redy (UE) nr 2017/1129 w zakresie obowiązku sporządzania prospektów emisyjnych przez spółki kapitałowe. Interesujące z praktycznego punktu widzenia jest także opracowanie dotyczące mechanizmu podzielonej płatności VAT, w którym omówiono istotę tego narzędzia prawa finansowego i dokonano jego porównania z mechanizmem funkcjonującym w Rumunii. W bieżącym numerze zawarto również opracowania dotyczące reformy systemu emerytalnego w Polsce, prawa własności intelektualnej, a także procesowych problemów nakładania kar pieniężnych przez Prezesa Regulacji Energetyki.

Tom 27 (2019)

Aktualny numer Studenckich Prac Prawniczych Administratywistycznych i Ekonomicznych poświęcony jest bieżącym problemom z obszaru zarówno prawa, jak i ekonomii. W artykule Ryzyko braku zgodności w bankowości — compliance oraz instytucja whistleblowing przedstawiono rolę systemów compliance w bankowości oraz problem zgłaszania ewentualnych naruszeń i ochrony osoby zawiadamiającej. Rozważania dotyczące problematyki gospodarczej obejmuje też glosa Brak zainteresowania źródłem pochodzenia towaru jako przesłanka podważająca należytą staranność podatnika. Niniejszy numer obejmuje także problematykę z zakresu prawa karnego. W artykule Etyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych na tle regulacji karnomaterialnych omówiono karnomaterialne zasady prowadzenia eksperymentów medycznych, w tym badań produktów leczniczych z udziałem ludzi, z uwzględnieniem ryzyka grożącego pacjentowi. W kolejnym opracowaniu Istota władzy rodzicielskiej wyjaśniono pojęcie władzy rodzicielskiej, wskazując, że nie jest ono właściwe dla określenia troski rodziców wobec dziecka z uwagi na to, że akcentuje element władztwa, a nie „pieczy rodzicielskiej”. W opracowaniu Prozdrowotny styl życia polskich studentów zaprezentowano wyniki badania czynników wpływających na stan zdrowia polskich studentów. Z kolei w artykule Trendy zmian na rynku muzycznym w Polsce przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wpływu działalności marketingowej na zachowania nabywców na rynku muzycznym w Polsce. W opracowaniu Między demoliberalizmem, a państwem władczym. Wacława Makowskiego pochwała solidaryzmu i krytyka liberalizmu prezentowane są poglądy prof. Wacława Makowskiego, koncentrując się na krytyce liberalizmu i pochwale solidaryzmu.

Tom 26 (2018): Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Kolejny, 26. tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zawiera teksty autorstwa doktorantów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które były prezentowane podczas XIV Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Człowiek, Przedsiębiorstwo, Gospodarka Światowa: Wyzwania Srebrnej Gospodarki” organizowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Naukowe Koło Ekonomistów w dniach 2–3 grudnia 2016 r. Podejmowana przez autorów problematyka dotyka sfery zarówno społecznej, jak i prawnej, dotyczącej społeczności tzw. srebrnej gospodarki.

Tom 25 (2018): Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego

Numer 25 SPPAiE poświęcony jest wybranym zagadnieniom z zakresu prawa spółek i obrotu giełdowego. Zawiera m.in. artykuł dotyczący nierejestrowanych znaków towarowych, w którym Autor analizuje możliwość uzyskania ochrony na nierejestrowany znak towarowy w oparciu o przepisy prawa krajowego i unijnego. W artykule pt. Problematyka uchwał negatywnych i uchwał nieistniejących organów spółek kapitałowych Autor rozważa charakter prawny uchwały jako czynności prawnej, a także omawia problem dopuszczalności uchwał negatywnych i nieistniejących. Kolejnym zagadnieniem prezentowanym w tym numerze SPPAiE jest wykazanie prawidłowości reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w razie rozbieżności między wpisem do KRS i rzeczywistym stanem prawnym i odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania. W kontekst powyższych problemów wpisuje się także zagadnienie obowiązku wniesienia wkładu w spółkach osobowych.

Tom 24 (2018): Współczesne wyzwania prawa w dobie nowego porządku gospodarczego świata

Problematyka będąca przedmiotem niniejszego numeru SPPAiE — współczesnych wyzwań prawa w dobie nowego porządku gospodarczego świata — obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia prawne i ekonomiczne. Bieżący numer zawiera m.in. artykuł poświęcony optymalizacji podatkowej pojmowanej jako pomoc publiczna, w którym analizowana jest decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Apple, a także artykuł dotyczący wyzwań związanych z ochroną projektów mody w prawie własności intelektualnej. Z kolei w opracowaniu pt. Latest remarks on the democracy and rule of law in CEE countries Autor omawia współczesne problemy państwa prawa.

Tom 23 (2018): Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa

Bieżący numer „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” poświęcony jest wybranym aspektom działalności państwa w kontekście polityki fiskalnej oraz szeroko rozumianej działalności bankowej. W artykule pt. Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Wielkiej Brytanii Autor ukazał system finansowania ochrony zdrowia w obu krajach, uwzględniając Państwowe Ratownictwo Medyczne i wysoko specjalistyczne świadczenia zdrowotne. Z kolei w tekście pt. Wyłączenie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do należności z tytułu podatków Autor stara się ocenić zasadność tej instytucji prawnej. Artykuł pt. Administracyjnoprawny nadzór nad rynkiem bankowym na przykładzie wybranej działalności Komisji Nadzoru Finansowego zawiera natomiast analizę konstrukcji i instrumentów nadzoru nad rynkiem bankowym w Polsce. Zaś w opracowaniu pt. System gwarantowania depozytów w Polsce — Bankowy Fundusz Gwarancyjny Autor omawia konstrukcję i istotę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także system gwarancji i terminy ich wypłat. W numerze 23 poruszana jest także kwestia działalności reglamentacyjnej państwa. W opracowaniu pt. Unormowanie przesłanek udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry a ochrona interesu publicznego Autor omawia przesłanki udzielenia koncesji określone w ustawie o grach hazardowych i w ustawie — Prawo przedsiębiorców i poszukuje odpowiedzi na pytanie o stopień ochrony interesu publicznego w kontekście przepisów zawartych w tych aktach prawnych. Natomiast w opracowaniu pt. Rola sądownictwa administracyjnego na przykładzie względnej dewolutywności skargi kasacyjnej wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Autorzy ukazują istotę stosunkowo nowego instrumentu procesowego w postępowaniu sądowoadminisracyjnym — dewolutywność skargi kasacyjnej.

Tom 22 (2017)

Bieżący numer poświęcony jest istotnym problemom ekonomicznym i społecznym. W artykule dotyczącym zrównoważonego rozwoju i jego społecznego wymiaru omówiono narzędzia jego stymulowania oraz przedstawiono analizę danych dotyczących skali ubóstwa w Polsce. W publikacji na temat „pułapki technologicznej” będącej barierą rozwoju krajów postkomunistycznych autor wskazał przyczyny powstania pułapki technologicznej i makroekonomii we Wschodniej Europie. W artykule „Gminna rada seniorów — znaczenie „głosu doświadczenia” w sprawach społeczności lokalnej” poruszono problem społecznej aktywizacji osób starszych. Z kolei w opracowaniu „Pozbawienie władzy rodzicielskiej — kara dla rodziców czy narzędzie niesienia pomocy dzieciom?” autorka stara się zaprezentować istotę instytucji pozbawienia władzy rodzicielskiej i konsekwencje jej stosowania. Numer zawiera także opracowania dotyczące wielu istotnych aspektów prawa administracyjnego i cywilnego. W pierwszym obszarze mieści się opracowanie pt. „Działalność gospodarcza w polskich przepisach legislacyjnych”. W drugim natomiast artykuł pt. „Zdolność do wyrażenia zgody na zabieg przez pacjenta a zdolność do czynności prawnych”.

Tom 21 (2017)

W erze postkryzysowej nieprzerwanie trwa przebudowa fundamentów globalnej gospodarki. Zmianom tym towarzyszą niewystępujące dotąd wyzwania i wątpliwości, rodzące konieczność wkraczania regulacji prawnych w kolejne obszary życia społecznego i gospodarczego. 21. tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” jest poświęcony przekrojowej analizie wybranych problemów i wyzwań z zakresu prawa i ekonomii. Celem poszczególnych artykułów jest próba wskazania ciekawych czy wartych uwagi rozwiązań i trendów, mogących przyczynić się do skutecznego stawienia czoła wyzwaniom rzeczywistości. W obliczu rosnącej dynamiki obrotu gospodarczo-prawnego oraz powszechnej, postępującej globalizacji nie sposób przejść obojętnie obok potrzeby sprawnego uchwycenia rzeczywistości w ramy prawne. Stały rozwój poszczególnych instytucji prawnych jest immanentnie związany z coraz nowszymi potrzebami międzynarodowej i krajowej praktyki kontraktowej, pogłębieniem transgranicznych stosunków handlowych oraz rozwojem współpracy międzynarodowej.

Tom 20 (2016)

Artykuły zawarte w 20. tomie „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” poruszają przede wszystkim aktualne problemy administracyjnoprawne. Młodzi naukowcy odnieśli się między innymi do zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego czy ewolucji administracji farmaceutycznej w Polsce, jak też ewolucji celów polskiego prawa zamówień publicznych od okresu międzywojennego do współczesności. Niniejszy tom niesie również próbę uchwycenia kierunków zmian w zakresie klauzuli rebus sic stantibus. Autorzy omawiają nie tylko zagadnienia obejmujące problemy krajowe, lecz także przedstawiają problemy o charakterze międzynarodowym. Należy tu wskazać na wyjątkowo ciekawą analizę stosowania metod pokojowego rozstrzygania sporów w konflikcie o Górski Karabach oraz recenzję książki Tomasza Kruszewskiego Gwałty na kobietach niemieckich w schyłkowym okresie II wojny światowej (październik 1944 – 8/9 maja 1945 roku) i w pierwszych latach po jej zakończeniu, autorstwa prof. Macieja Marszała.

Tom 19 (2016)

Bieżący numer SPPAiE obejmuje aktualne problemy prawne, a także makro i mikroekonomiczne. Autorzy omawiają nie tylko zagadnienia obejmujące problemy krajowe, ale również przedstawiają doświadczenia zagraniczne. Obejmują one m.in. władzę wykonawczą w Portoryko, zadania gmin w Polsce i Brandenburgii, politykę monetarną Ukrainy, połączenia logistyczne między Polską i krajami Partnerstwa Wschodniego. Na gruncie polskiego prawa szczególnie aktualny jest problem nadzoru nad groźnymi przestępcami.

Tom 18 (2015)

Kolejny, 18. tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zawiera teksty autorstwa studentów i doktorantów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zaproszonych do współpracy gości, w tym także spoza naszego kraju. Podejmowana przez autorów problematyka dotyczy między innymi partnerstwa publiczno-prywatnego w infrastrukturze transportowej (Olga Bednyakowa), wpływu polityki kulturalnej na funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce (Małgorzata Januszewska) czy nadzoru autorskiego w prawie budowlanym (Bartłomiej Jaworski). Zeszyt zawiera także część „W opiniii naszych Mistrzów”, a w niej recenzję książki Rama Charana Global Tilt. Leading Your Business through the Great Economic Shift autorstwa prof. Jarosława Kundery.

Tom 17 (2015)

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 17 zawierają m.in. kilkanaście artykułów o różnorodnym zakresie tematycznym. Traktują one o sytuacji gospodarczo-politycznej na wschodzie Ukrainy oraz możliwościach akcesji tego państwa do UE, bezpieczeństwie kobiet w Afganistanie, zaskarżalności indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, szansach i zagrożeniach realizacji polityki kulturalnej w Polsce, wolności uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór w odniesieniu do muzułmanów, prawdzie, rzeczywistości i nauce w poglądach amerykańskich pragmatyków, Protokole 15 do europejskiej konwencji praw człowieka, najmie komercyjnym lokali mieszkalnych, eurohipotece i modelu zabezpieczenia hipotecznego w Polsce, normach prawnych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, koncepcji zbrodni nowego typu Rafała Lemkina oraz aspektach prawnych dotyczących przeszczepiania komórek krwi obwodowej.