• Prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu dowodowym w sprawach dotyczących oszustwa w VAT

Prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu dowodowym w sprawach dotyczących oszustwa w VAT

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.39.2
Magdalena Konstańczak
Google Scholar Magdalena Konstańczak
Publikacja:

Abstrakt

Autorka polemizuje w artykule z poglądem sądów administracyjnych zakładającym, że art. 181 ustawy Ordynacja podatkowa nie przyjmuje zasady bezpośredniości postępowania dowodowego oraz że nie istnieje prawny nakaz, aby w postępowaniu podatkowym toczącym się równolegle do niezakończonego  postępowania karnego albo karnego skarbowego konieczne było powtórzenie przesłuchania świadka, który zeznawał w ramach tych postępowań, albo powtórzenie przesłuchania oskarżonego, który w ich toku składał wyjaśnienia. Autorka stoi na stanowisku, że art. 181 ustawy Ordynacja podatkowa wyraźnie przewiduje powinność bezpośredniego utrwalania tych dowodów na etapie postępowania podatkowego. W artykule wskazano, że nieuzasadnione zaniechanie tej czynności arbitralną decyzją organu podatkowego godzi w prawo strony do rzetelnego procesu podatkowego, a decyzja oparta na takich dowodach zostaje wydana z naruszeniem prawa i powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego w ramach jej sądowoadministracyjnej kontroli.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.