• Procedura powoływania i odwoływania wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli a gwarancje ich niezależności — wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda

Procedura powoływania i odwoływania wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli a gwarancje ich niezależności — wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.39.6
Mikołaj Wolanin
Google Scholar Mikołaj Wolanin
Publikacja:

Abstrakt

Autor czyni rozważania na temat tego, czy znana w obecnym kształcie procedura powoływania i odwoływania wiceprezesów(-ek) Najwyższej Izby Kontroli sprawia, że będzie można stwierdzić ich niezależność względem przede wszystkim polskiej władzy wykonawczej, ale też innych środowisk, które NIK może kontrolować. W tym celu autor opisuje procedurę powoływania na to stanowisko oraz odwoływania z niego i stara się wypunktować możliwe zagrożenia dla zachowania pełnej niezależności samej procedury, a także konkretnych osób powoływanych bądź odwoływanych z funkcji wiceprezesa(-ski) NIK-u, biorąc pod uwagę między innymi ustrojowe uwarunkowania polskiego systemu politycznego. Zauważywszy zagrożenia, autor de lege ferenda proponuje wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych mających na celu zminimalizowanie możliwości wpływu różnych środowisk, które NIK może kontrolować, na samą procedurę powoływania i odwoływania jej wiceprezesów(-ek), a także na konkretne osoby mające zająć bądź utracić to stanowisko.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.