Spis wszystkich numerów

Tom 335 (2022): Studia Historycznoprawne

Kolejny numer „Studiów Historycznoprawnych” składa się siedmiu ułożonych chronologicznie opracowań z zakresu powszechnej historii państwa i prawa, historii państwa i prawa polskiego oraz historii administracji. Otwiera go tekst z zakresu prawa rzymskiego, poświęcony nadal budzącemu wątpliwości w doktrynie zagadnieniu legitymacji Rzymianek do wnoszenia formalnego oskarżenia w sprawach innych niż ich własne czy dotyczące — w pewnym zakresie — ich bliskich. Kolejny artykuł dotyczy George’a Josepha Bella, profesora prawa szkockiego na Uniwersytecie w Edynburgu oraz autora ostatnich dzieł instytucjonalnych. Następne teksty poświęcone są historii prawa i ustroju Polski: artykuł z  dziejów średniowiecznego prawa karnego oraz prezentujący sylwetkę targowiczanina Józefa Kazimierza Kossakowski i jego stosunek do reform państwa za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Część następna tomu to Polska międzywojenna i przebieg prac w Sekcji Prawa Karnego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej nad instytucją rehabilitacji sądowej zainspirowanych przez wybitnego karnistę prof. Juliusza Makarewicza. Ostatnie teksty poświęcone są czasom powojennym — pierwszy traktuje o „Projekcie ustawy o unifikacji prawa” autorstwa ówczesnego Ministerstwa Administracji, zmierzający do przeprowadzenia szybkiej unifikacji metodą blokową, a drugi ukazuje działania Andrzeja Jochelsona w polonizacji wrocławskich nazw ulic.

Tom 334 (2022): Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

W 334 tomie „Prawa”, zatytułowanym Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki, znajdują się artykuły wybitnych przedstawicieli nauki publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz nauk ekonomicznych, przygotowane w związku z jubileuszem siedemdziesięciolecia Profesora Tadeusza Kocowskiego, Dyrektora Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom prezentuje wszechstronne ujęcie teoretycznych i praktycznych aspektów oddziaływania państwa na gospodarkę. W poszczególnych artykułach zostały przedstawione zarówno ogólne instrumenty prawne ingerencji organów władzy publicznej w stosunki gospodarcze, jak i zagadnienia szczegółowe, dotyczące wyodrębnionych dziedzin prawnej regulacji życia gospodarczego, między innymi prawa konkurencji, prawa energetycznego i prawa zamówień publicznych. W publikacji zgromadzono także teksty odnoszące się do bieżących problemów społeczno-gospodarczych: epidemii COVID-19 oraz kryzysów gospodarczych.

Tom 333 (2021): Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Tom 333 czasopisma „Prawo” został poświęcony pamięci prof. Tadeusza Bigi, który przed blisko stu laty przedstawił jedną z kluczowych koncepcji nauki prawa administracyjnego — związki publicznoprawne. Tom tworzą artykuły przygotowane przez zaproszonych do tego przedsięwzięcia badaczy z kilku polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Taki dobór autorów wiązał się z założeniem badawczym — spojrzeniem na związki publicznoprawne po latach, z perspektywy współczesnych regulacji prawa na trzech poziomach ich stanowienia: międzynarodowym, unijnym i krajowym, z uwzględnieniem odmienności reprezentowanych przez autorów szkół administratywistycznych.

Tom 331 (2020): Niepomijalność administracji publicznej

Na tom CCCXXXI czasopisma „Prawo” poświęcony tematycznie niepomijalności administracji publicznej składają się artykuły przygotowane przez zaproszonych do tego przedsięwzięcia wydawniczego autorów z kilku polskich ośrodków akademickich. Taki dobór autorów wiązał się z założeniem badawczym — spojrzenia na znaczenie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i naukowej refleksji nad nimi przez przedstawicieli różnych szkół administratywistycznych. Ta wielość podejść prowadzi do bardzo różnorodnych w tematyce i sposobie jej opracowania wyników badawczych, a mimo to wszyscy autorzy i każdy z nich z osobna potwierdzają tytułową tezę — współczesne społeczeństwo zorganizowane w państwo nie jest zdolne funkcjonować bez administracji publicznej wykonującej jej zadania, choć dla jednych jest to zarazem powód do niepokoju o granice tego wpływu, a dla innych — do niepokoju o zagrożenie prawidłowego regulowania funkcjonowania administracji państwa prawa przy takim jej znaczeniu dla jego bytu.

Tom 330 (2020): Studia historycznoprawne

Na niniejszy tom składa się dziewięć opracowań z szeroko rozumianych dziejów prawa i ustroju państw europejskich, przedstawionych w porządku chronologicznym. Obejmują one okres od czwartej dekady XIV do drugiej XXI wieku. Zabrakło zatem tym razem opracowań problematyki antycznej. W przeważającej części dotyczą Polski i ziem polskich, ale również Szkocji, Francji oraz państw członkowskich Unii Europejskiej. Przedmiotem zainteresowania Autorów stały się wybrane elementy prawno-ustrojowych systemów (konkretny sąd, sędziowie śledczy, skonkretyzowane przestępstwa, ochrona prawna własności, postępowanie odwoławcze od orzeczeń karno-administracyjnych, współpraca państw w sprawach cywilnych). Charakter ogólniejszej charakterystyki całej prawno-ustrojowej struktury, ściśle określonego terytorium (Śląsk) w konkretnym roku, ma inaugurujące tegoroczny tom opracowanie, które zamyka pouczający tekst autorskiego tercetu, poświęcony przedmiotom historycznoprawnym na wydziałach prawa w Polsce. Zaprezentowane artykuły, w tym i poprzednich tomach SHP, powinny się stać źródłem pogłębionych refleksji i inspiracji nie tylko dla historyków, prawników oraz administratywistów, lecz także polityków.

Tom 329 (2019): Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Tom 329 czasopisma „Prawo”, zatytułowany Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, odnosi się do szerokiego spektrum problemów prawnych powstających na tle stosunków między organami władzy publicznej a przedsiębiorcami prywatnymi. Szczególne miejsce w publikacji zajmują artykuły poświęcone analizie uregulowań zawartych w ustawach należących do pakietu konstytucja biznesu, który wszedł w życie w 2018 roku, tworząc nowe ramy prawne podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Artykuły zamieszczone w tomie zostały przygotowane przez 50 autorów, reprezentujących 17 ośrodków akademickich, których delegacje uczestniczyły w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego, przeprowadzonym we wrześniu 2019 roku we Wrocławiu.

Tom 328 (2019): Studia Historycznoprawne

Na niniejszy tom składa się trzynaście opracowań z dziejów prawa i ustroju prawnego wybranych państw europejskich. Pierwsze dwa dotyczą problematyki antycznego prawa rzymskiego. Wszystkie pozostałe są poświęcone prawu polskiemu. Przedmiotem zainteresowania ich Autorów stało się średniowieczne prawo książęce, szesnastowieczne prawo karne, dziewiętnastowieczne prawo cywilne Królestwa Polskiego, działalność Komisji Kodyfikacyjnej II RP, regulacja prawnego stosunku Muzułmańskiego Związku Religijnego do państwa w tym czasie oraz polski kodeks postępowania karnego z 1928 roku i prawo samorządowe z 1938 roku. Tom zamykają trzy opracowania z okresu po 1945 roku. Pierwsze zajmuje się represjami komunistycznymi wobec adwokatury wrocławskiej, natomiast pozostałe dwa funkcjonowaniem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Toruńskiego.

Tom 327 (2019): Sto lat polskiej administracji publicznej

Na tom 327 czasopisma „Prawo”, poświęcony stuleciu polskiej administracji publicznej, składają się artykuły przygotowane przez zaproszony do tego przedsięwzięcia wydawniczego badaczy z kilku ośrodków akademickich z terenu Polski oraz Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec i Rosji. Taki dobór autorów wiązał się z założeniem badawczym — najpierw rozważenie opisu i analizy procesu tworzenia administracji w Polsce po 1918 roku, a także jej ewolucji i następstw przez cały okres mijającego stulecia istnienia państwa polskiego, a następnie skonfrontowanie wyników tego badania z wynikami analogicznych analiz przeprowadzonych w tych państwach europejskich, w których podobne procesy zachodziły przed stu laty i tym samym przez taki sam okres ewoluowały aż do stanu obecnego. Propozycja opisania podobnych procesów tworzenia i przekształcania administracji w państwach o zbliżonych okolicznościach ich powstawania i przekształcania staje się niezwykle atrakcyjna i operacyjnie przydatna do porównania tych procesów. Ich zestawienie może prowadzić do ustaleń w zakresie zasad ich kształtowania, periodyzacji przebiegu i ewentualnej zbieżności tych samych momentów czasowych znaczących zmian, ale też ich przyczyn. Wreszcie może skłaniać do refleksji nad obecnym stanem administracji publicznej w państwach, które swoje istnienie wiążą z wydarzeniami sprzed stu lat.

Tom 326 (2018): Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo

Publikacja Ochotnicze Straże Pożarne — Tradycja — Samorząd — Bezpieczeństwo pod redakcją Tadeusza Kocowskiego, Macieja Błażewskiego oraz Witolda Małeckiego prezentuje problematykę OSP z trzech perspektyw. Pierwsza perspektywa odnosi się do sytuacji ochotniczych straży pożarnych jako organizacji pozarządowych, druga dotyczy relacji tych organizacji z administracją samorządową oraz państwową, trzecia zaś przedstawia prawne aspekty ich działalności. Publikacja jest wynikiem wieloletniej współpracy pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego z praktykami zajmującymi się zawodowo ochroną przeciwpożarową.

Tom 325 (2018): Studia historycznoprawne

Tegoroczny tom, składający się z dwunastu chronologicznie następujących po sobie opracowań, tradycyjnie mieści się w szerokich ramach czasowych, od starożytności po wiek XX. Terytorialnie jest ograniczony do Europy, a ściślej do Grecji, Rzymu i Szkocji oraz Polski i ziem polskich. Zgodnie z dotychczasowym profilem obejmuje szeroko rozumianą problematykę prawno-ustrojową, dotyczącą tym razem kazirodztwa w antycznym prawie greckim i zeznań w rzymskim procesie karnym, politycznej aktywności książąt i stanów Śląska w pierwszej połowie XIV wieku, zaangażowania Mikołaja Kornicza w ruchu husyckim, jurysdykcji w sprawach o zbrodnie stanu w przedrozbiorowej Polsce oraz szkockiej metody restytucji utraconego posiadania. Połowa opracowań dotyczy dwudziestowiecznych dziejów Polski: karnej odpowiedzialności nieletnich, ochrony znaków towarowych, wileńskiego okresu działalności historyka państwa i prawa prof. Iwo Jaworskiego, obowiązków stron w umowie o pracę oraz wprowadzenia w życie ustawy scaleniowej w świetle ustaw z 1933 roku. Ostatnie opracowanie jest poświęcone problematyce wizytacji Wyższych Seminariów Duchownych przez władze państwowe po II wojnie światowej.

Tom 324 (2017): Studia Historycznoprawne

Tegoroczny tom, również składający się z trzynastu chronologicznie następujących po sobie opracowań, tradycyjnie mieści się w szerokich ramach czasowych, od starożytności po XX wiek. Terytorialnie jest ograniczony do Europy, a ściślej do Grecji i Rzymu oraz ziem polskich i Polski. Zgodnie z dotychczasowym profilem obejmuje szeroko rozumianą problematykę prawno-ustrojową, dotyczącą tym razem źródeł poznania prawa i ochrony czci w antycznym prawie greckim i rzymskim oraz różnych aspektów średniowiecznego i nowożytnego prawa polskiego: zjazdów książąt, genealogii rodów szlacheckich, zasady równości w prawie karnym, pograniczy systemów prawnych w kodyfikacjach międzywojennych, dziedziczenia testamentowego, samorządu terytorialnego, wolności budowlanej, odwołania darowizny, kościelnej służby zdrowia i szkół prawniczych po II wojnie światowej.

Tom 323 (2017): Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych

323 tom czasopisma „Prawo” z serii „Acta Universitatis Wratislaviensis” zawiera refleksje przedstawicieli nauki prawa nad prawnymi instrumentami oddziaływania na ważne współcześnie problemy społeczne i gospodarcze. Stanowi próbę uchwycenia kierunków reakcji władzy publicznej wobec wyzwań związanych m.in. z globalizacją, cyfryzacją, integracją gospodarczą czy ewolucją funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Artykuły w nim zawarte dotyczą problematyki zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym — zostały przygotowane przez autorów reprezentujących czołowe ośrodki naukowe w Polsce i na Ukrainie. Lektura artykułów może skłaniać do refleksji nad rzymską paremią Hominum causa omne ius constitutum sit — czyli czy ustawodawca kreuje prawne instrumenty oddziaływania na współczesne problemy społeczne i gospodarcze, w rzeczy samej, ze względu na człowieka, jego potrzeby, dążenia i interesy?

Tom 322 (2017)

W 322 numerze czasopisma „Prawo” są prezentowane opracowania o różnorodnym charakterze tematycznym z zakresu problematyki prawa i procedury administracyjnej oraz prawa spółek i prawa pracy, a nawet prawa międzynarodowego. Przedstawiono rozważania w tak istotnych kwestiach, jak elektroniczne doręczenia w postępowaniu administracyjnym, dyrektywy jako podstawy prawne decyzji administracyjnej, zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnoprawnym, konceptualizacja doświadczenia prawnego a konceptualizacja faktów związanych z funkcjonowaniem administracji, charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych na tle problematyki sporów korporacyjnych, a ponadto omówiono ważki problem modelu zatrudnienia terminowego. Historia państwowości Republiki Vanuatu charakteryzuje się różnorakimi statusami prawno-międzynarodowymi. W 2016 r. obchodzona była 36. rocznica uzyskania niepodległości tego wyspiarskiego państwa względem byłych metropolii. Na te fakty zwrócono uwagę w opracowaniu pt. Kondominium brytyjsko-francuskie — fenomen kolonialny na Vanuatu. Poza tym została opublikowana recenzja pracy Asel Sz. Tuleybayevej pt. Usługi publiczne w kontekście reformy administracyjnej w Republice Kazachstanu: doświadczenia, problemy, postulaty (Ałmaty 2012), czyli monografii przedstawiającej oryginalne spojrzenie na problematykę usług publicznych z punktu widzenia nauki prawa administracyjnego. W tym wydaniu zamieszczono także Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły Prawa „Prawna regulacja działalności turystycznej — rosyjskie tendencje i zagraniczna specyfika”, Soczi, 31 lipca–11 sierpnia 2016 r.” oraz aprobującą glosę do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2016 r., II OSK 2762/14.

Tom 321 (2016): Studia Historycznoprawne

Tegoroczny tom, składający się z trzynastu opracowań, tradycyjnie mieści się w szerokich ramach czasowych — od starożytności po XX wiek. Terytorialnie jest ograniczony do Europy, a ściślej do Rzymu i Italii, Niemiec i Niderlandów oraz ziem polskich i Polski, której uwagę poświęciła większość Autorów. Zgodnie z dotychczasowym profilem obejmuje szeroko rozumianą problematykę ustrojowo-prawną, dotyczącą tym razem: ochrony czci, ograniczania wydatków na organizację uczt, wspólników i spółek, genealogii rodów szlacheckich, zjazdów książęcych, merkantylizmu, organizacji fakultetów prawniczych, zrzeszeń wolnomularskich, funkcjonowania administracji terytorialnej oraz nazewnictwa ulic.

Tom 320 (2016)

Numer CCCXX „Prawa” zawiera publikacje dotyczące aktualnych problemów prawa administracyjnego, gospodarczego, medycznego, karnego, prawa pracy oraz rozważania z zakresu teorii prawa. Na szczególną uwagę zasługują rozważania dotyczące sądownictwa administracyjnego. Trzy artykuły poruszają temat instytucji samokontroli sądu administracyjnego w ramach skargi kasacyjnej, kompetencje sądów administracyjnych do wydawania wyroków merytorycznych oraz rolę sądów administracyjnych w nowozelandzkim systemie prawnym. Interesujące są rozważania na temat charakteru umowy o ponoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej oraz ulg w zapłacie kar pieniężnych dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów. Numer zamyka artykuł z zakresu prawa medycznego, analizujący sposób zachowania się pacjenta jako przyczynę uzasadniającą odmowę leczenia.

Tom 319 (2015): Studia Historycznoprawne

W najnowszym tomie „Studiów Historycznoprawnych” znalazło się jedenaście opracowań dotyczących problematyki ustrojowo-prawnej w szerokich ramach czasowych, od starożytności po czasy najnowsze (do 1945 roku). Pierwszego okresu dotyczą dwie prace: o prawie pogrzebowym Aten i o prawie rozwodowym Kodeksu z Gortyny. Kolejne cztery dotyczą średniowiecza i są poświęcone: genealogii rodu wolnego rycerstwa Rzeszy von Dern, zjazdom książąt śląskich w 1327 roku, brabanckiej wielkiej karcie wolności z 1356 roku oraz pozycji prawnej wdowy w prawie cechowym górnośląskiego Prudnika. Pięć pozostałych dotyczy czasów nowożytnych: przestępstw politycznych w XVIII-wiecznej polskiej myśli karnoprawnej, kontaktów prawniczych między Uniwersytetem Jagiellońskim i Wrocławskim do 1914 roku, „migracji naukowych” profesorów prawa Uniwersytetu Wrocławskiego trwających do 1945 roku, przedawnienia w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku oraz wznowienia postępowania w polskim procesowym prawie cywilnym w latach 1933–1939.

Tom 318 (2015)

Prezentowany numer czasopisma składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera artykuły naukowe przygotowane na ogólnopolską konferencję naukową pt. Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym, która odbyła się 12 i 13 września 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja ta miała charakter interdyscyplinarny, wystąpienia i dyskusja dotyczyły aspektów prawnych, finansowych, społecznych, politycznych, kulturowych, aksjologicznych i pokrewnych zagospodarowaniu przestrzennemu. Taki charakter mają w związku z tym artykuły publikowane w pierwszej części tego numeru. Druga część publikacji jest poświęcona aktualnym problemom stosowania prawa administracyjnego, cywilnego oraz europejskiego. Na szczególną uwagę zasługują rozważania na temat uwierzytelniania dokumentów w postępowaniu administracyjnym, problematyki wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w prawie budowlanym oraz kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie sprawowania nadzoru policyjnego.

Tom 317 (2015)

Numer 317 „Prawa” z 2015 r. zawiera publikacje dotyczące aktualnych problemów prawa konstytucyjnego, unijnego, administracyjnego, finansowego, cywilnego, karnego oraz z zakresu komparatystyki prawniczej. Na szczególną uwagę zasługują rozważania z zakresu prawa finansowego na temat roli bankowości centralnej w obliczu kryzysu oraz różnic kursowych w podatkach dochodowych w działalności przedsiębiorców. Dwa artykuły i glosa dotyczą problematyki stosowania prawa Unii Europejskiej — w dziedzinie transportu lotniczego, prawa azylowego oraz obowiązywania prawa unijnego w postępowaniu przed sądami krajowymi w tzw. sytuacji czysto wewnętrznej. Analiza prawnoporównawcza została zaprezentowana w tekstach omawiających ekonomiczną analizę konstytucji Nowej Zelandii oraz instytucję wydziedziczenia w prawie stanu Luizjana. Numer „Prawa” zawiera także sprawozdanie z konferencji naukowej „Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym”, która odbyła się we Wrocławiu 12−13 września 2014 r.

Tom 316 Nr 2 (2014): Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu

„Dnia 3 stycznia 2014 r. przypadła osiemdziesiąta rocznica urodzin Profesora Alfreda Koniecznego, emerytowanego dyrektora Instytutu Historii Państwa i Prawa. Rocznica ta wiąże się z 54-leciem pracy naukowo-dydaktycznej Profesora na Uniwersytecie Wrocławskim, jak również 30-leciem powołania Zakładu Historii Administracji, którego Jubilat był pierwszym i długoletnim kierownikiem. Te szczególne wydarzenia stały się dla uczniów i współpracowników Profesora okazją do uczczenia Jego jubileuszu pracami zebranymi w niniejszej książce".

Tom 316 Nr 1 (2014)

Pierwszy numer „Prawa” z 2014 r. zawiera publikacje dotyczące aktualnych problemów prawa administracyjnego, finansowego, cywilnego, międzynarodowego, prawa pracy oraz zagadnień bioetyki. Interesujące są rozważania z zakresu prawa procesowego na temat poświadczenia podpisu w postępowaniu administracyjnym, doręczania pism jednostkom organizacyjnym, cofnięcia skargi wniesionej do sądu administracyjnego oraz postępowania w sprawie skargi na administracyjne czynności egzekucyjne. Dwa artykuły dotyczą zagadnienia gospodarki finansowej gminy, realizowanej przez jednostki pomocnicze gminy, oraz dostępu do jej środków budżetowych. Problemy prawa międzynarodowego zostały zaprezentowane w tekstach omawiających: Program Partnerstwa Wschodniego, dopuszczalność przeprowadzania testów genetycznych oraz regulacja prawna niedozwolonych klauzul w umowach konsumenckich. W kolejnych publikacjach dokonano analizy trybu pozyskiwania danych osobowych pracowników przez pracodawców oraz zmiany treści stosunku pracy mianowanego urzędnika służby cywilnej.

Tom 315 Nr 2 (2013): Studia historycznoprawne

Niniejszy tom Studiów historycznoprawnych rozpoczyna artykuł J. Rominkiewicza traktujący o literackich paszkwilach Marcjalisa. M.J. Ptak zajął się prejudykatami prawa kościelnego biskupa Wacława z 1415 r., P. Wiązek zaś przedstawił poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich. Organizacja i działalność prowincjonalnych zakładów dla obłąkanych na Śląsku w latach 1875–1893 stanowi temat rozprawy T. Kruszewskiego. A. Stawecka-Firlej przybliżyła małżeńskie prawo osobowe ustawodawstw porozbiorowych obowiązujących w RP w dwudziestoleciu międzywojennym, a J. Grabowska uwarunkowania rozwoju polityki społecznej II RP w świetle ustawodawstwa międzynarodowego i konstytucji marcowej. Problemy administracji publicznej na łamach "Gazety Administracji i Policji Państwowej" z 1923 r. omówił J. Przygodzki, T. Dolata zaś genezę, budowę i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z 5 II 1924 r. J. Koredczuk napisał o właściwości sądów w sprawach karnych w Polsce w latach 1928–1939, a A. Pasek o warunkowym zawieszeniu wykonania kary: genezie instytucji i jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r. Tematem artykułu M. Podkowskiego jest wybór rady gromadzkiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 r. Publikację zamyka praca E. Włodarczyk o przejęciu i likwidacji katolickiej organizacji Caritasw województwie wrocławskim w 1950 r.

Tom 315 Nr 1 (2013)

Artykuły zamieszczone w tomie CCCXV/1 „Prawa” dotyczą między innymi takich kwestii, jak: kryteria sprawowanej przez sądy administracyjne kontroli decyzji uznaniowych; uczestnictwo nauczyciela akademickiego w pracach organizacyjnych uczelni wyższych; status prawny diagnosty laboratoryjnego; wzmocnienie ochrony dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego; ograniczenia w podejmowaniu dodatkowych zajęć i zatrudnienia przez notariuszy; różnicowanie pracowników ze względu na dziedzictwo genetyczne w prawie polskim. W tomie znalazła się też glosa do wyroku Sądu Generalnego w sprawie AstraZeneca przeciwko Komisji Europejskiej.

Tom 314 (2012): Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina

Najnowszy tom Studiów historycznoprawnych został poświęcony pamięci Profesora Edmunda Kleina. Zbiór artykułów, ułożony w porządku chronologicznym, począwszy od starożytności, otwiera praca J. Rominkiewicza będąca próbą odpowiedzi na pytanie, czy w prawie ateńskim istniał zakaz aborcji. Marian J. Ptak przeanalizował konfederację śląsko-morawską z 1389 roku. P. Wiązek przedstawił dążenia do ujednolicenia i systematyzacji norm i przepisów w ustawodawstwie osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej. T. Kruszewski opisał Wrocław i okręg wrocławski w wyborach do sejmu prowincjonalnego na Śląsku w XIX i XX wieku. T. Dolata zaprezentował początki polskiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych, sięgające dwudziestolecia międzywojennego, a J. Koredczuk sposób zwalczania działalności ugrupowań komunistycznych przez polskie prawo karne okresu międzywojennego. M. Podkowski ukazał zmiany zachodzące w zarządzie gminy wiejskiej w Wielkopolsce wynikające z ustawy scaleniowej z 1933 roku, T. Fedorszczak zasygnalizował zaś problem przedawnienia według polskiego Kodeksu zobowiązań z tego samego roku.

Tom 313 (2011): Studia Historycznoprawne

Zbiór artykułów ułożonych w porządku chronologicznym otwiera praca J. Rominkiewicza Apokéryksis, traktująca o funkcjonującym w basenie Morza Śródziemnego prawie wyrzeczenia się syna. R. Wojciechowski jest autorem publikacji o zakazie posiadania niewolników-chrześcijan przez Żydów według Kodeksu Teodozjańskiego. A. Kaczmarczyk przedstawiła postać Odofredusa, XIII-wiecznego uczonego, pochodzącego z Bolonii. M.J. Ptak ukazał spór o Księstwo Oleśnickie w latach 1647–1649. T. Kozłowski napisał artykuł dotyczący inspekcji pracy na ziemiach polskich pod zaborami, a T. Kruszewski przybliżył zagadnienie Krajowego Zakładu Ubezpieczeń Śląska w latach 1914–1945. Tematykę prawa jako czynnika integracji państwa w latach II Rzeczypospolitej opracował L. Górnicki, T. Dolata zaś — podstawy formalne roszczenia o wydanie niesłusznego wzbogacenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku. Postępowaniem przed sądem polubownym według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 roku zajął się J. Koredczuk, natomiast konstrukcją recydywy w polskim kodeksie karnym z 1932 roku — A. Pasek. Publikację zamyka artykuł M. Podkowskiego o wyborze rady gminy w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 roku.