Artykuły:
Problem właściwych rozwiązań prawnych wyznaczających administracyjny status osób fizycznych w odniesieniu do dokonań nowoczesnej medycyny i biologii
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 249 - 262
Pobierz artykuł PDF
Dyskusje na temat znaczenia autonomii jednostki (osoby) jako wartości aksjologicznej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 11 - 19
Pobierz artykuł PDF
Zakres działalności organizacji trzeciego sektora w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 9 - 20
Pobierz artykuł PDF
Relacje sektora obywatelskiego z państwem i sektorem gospodarczym
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 7 - 19
Pobierz artykuł PDF
Problem implementacji dyrektywy usługowej UE w odniesieniu do organizacji trzeciego sektora w Polsce
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 19 - 33
Pobierz artykuł PDF
Rola partnerstwa trójsektorowego w ramach nowego zarządzania publicznego a problem biurokracji
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 7 - 10
Pobierz artykuł PDF
W kwestii modelu współczesnej polskiej administracji publicznej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 35 - 40
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag na temat definicji prawnej mobbingu
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 103 - 112
Pobierz artykuł PDF
Problem feminizacji ubóstwa w Polsce
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 45 - 53
Pobierz artykuł PDF
Godność i prawo do życia w obliczu rozwoju nauk biomedycznych
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 199 - 206
Pobierz artykuł PDF
Pozycja fundacji w sferze prowadzonej przez nią działalności leczniczej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 41 - 48
Pobierz artykuł PDF
Zagadnienie charakteru prawnego stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 115 - 127
Pobierz artykuł PDF
Związek między zasadą równości a zasadą sprawiedliwości społecznej w polskiej Konstytucji i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Próba spojrzenia ogólnego
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 59 - 69
Pobierz artykuł PDF
W kwestii stosunków zachodzących w sferze zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 9 - 17
Pobierz artykuł PDF
Spór o istotę fundacji
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 6, 2015, Strony 273 - 286
Pobierz artykuł PDF
Idea „otwartej administracji publicznej”. Sfera oczekiwań i odczuć
Prawo, Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 17 - 25
Pobierz artykuł PDF
Umowa o przekazanie prowadzenia szkoły podmiotowi pozarządowemu. Kilka uwag o stanie obecnym według prawa oświatowego
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 379-389
Pobierz artykuł PDF
Teoretycznoprawne aspekty wykluczenia społecznego
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 61-79
Pobierz artykuł PDF
Niepomijalność podmiotowości człowieka i niepomijalność misji administracji publicznej w służbie dobru wspólnemu (dobru osobowemu)
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 21-31
Pobierz artykuł PDF
Zagadnienie instrumentalizacji osoby ludzkiej w totalitaryzmie. Kilka refleksji
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 169-178
Pobierz artykuł PDF
Przyszłość samorządu terytorialnego w dobie globalizacji
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 163-177
Pobierz artykuł PDF
Ochrona praw dziecka na tle Konstytucji RP z 1997 roku — ramy normatywne
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 15-33
Pobierz artykuł PDF
Gospodarka społeczna: nowy model przedsiębiorczości w służbie interesu ogólnego?
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 27-35
Pobierz artykuł PDF